ಶಿಂವ್ತಿ

विकिपीडिया कडल्यान
Tagetes erecta Marigold flower at Madhurawada 01

ಪರಿಚಯ್[बदल]

ಶಿಂವ್ತಿ ಆಸ್ಟರೇಸಿಯಿ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಕ್ರಿಸ್ಯಾಂಥಮಮ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಪುಲಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಝಡ್. ಏಷ್ಯಾ ಆನಿ ಈಶಾನ್ಯ ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಝಡಾಂ.ಚೀನಾಂತ್ ಹೆಂ ಝಡ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾಂ.[1]

ಉಪಯೋಗ್[बदल]

(Tagetes erecta) Marigold flower at Mudasarlova Park 02

ಶಿಂವ್ತಿಕ್ ಮೊಸ್ತು ರಂಗ್ ಅಸಾತ್.[2] ಹಳ್ದಿವಿ ಶಿಂವ್ತಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಜಾಂಬ್ಳಿ ರಂಗಾಚಿ ಫುಲಾಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ಣಾಚಾ ಪೆಟೆಕ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.ಥೊಡಿಂ ಧವಿಂ ಶಿಂವ್ತಿ, ತಾಂಬ್ಡಿ ಶಿಂವ್ತಿ ಅಶೆಂ ಥರಾವಳ್ ರಂಗಾಚಿ ಶಿಂವ್ತಿ ಅಸಾತ್. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಡೆಕೊರೇಶನಾಕ್ ಚಡ್ ಶಿಂವ್ತಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಲ್ತಾರಿ ಸಭೊಂವ್ಕ್ ಪಾಳ್ಣೆಲಾ, ಇಮಾಜಿಕ್ ಸಭೊಂವ್ಕ್ ಶಿಂವ್ತಿ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.
ಅಂಗೊವ್ಣ್ ಗಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಂವ್ತಿ ಘುರ್ತು ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾತ್.ಶಿಂವ್ತಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್, ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಸುಕಾನಾಸ್ತಾಸಾ ಬರಿಂ ಅಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಮುನ್ಶಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಶಿಂವ್ತಾಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಶಿಂವ್ತಿ ಮೊಸ್ತು ಉಪಯೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.[3]

ಶಿಂವ್ತಾಚಿ ಕ್ರಷಿ[बदल]

ಎಕಾ ಇಟಾಳ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಇಂಚ್ ಪೊಂಡ್ ಕಾಡ್ನ್,ಮಾತಿ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್,ನೀಟ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಗುಂಡಿ ಕಾಡಿಜೆ.ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ಲೆ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಮಾತಿ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ಝಡ್ ಎಕಾ ಹಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಲಾಯ್ಜೆ.ಝಡ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಕಶಿಂ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾರ್ ಬರೆಂ. ಥೊಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಂವ್ತಾಚಿ ಝಡಾ ಹಾಡವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಎಕಾ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಝಡ್ ಲಾಯ್ಜೆ. ಝಡ್ ಲಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆ ಅರ್ದಿ ಬಾಟಿ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ಸಾರೆಂ ಆನಿ ಗೊಬೊರ್ (ಸುರ್ಮುನ್) ಗಲ್ಯಾರ್ ಝಡ್ ಬರೆಂ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಮೊಸ್ತು ಜಾತಾತ್. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಳಾಕ್ ಮಾತಿ ಗಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಝಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಝಡಾಕ್ ಏಕ್ ಲೊಟೊ ಉದಾಕ್ ಗಲಿಜೆ.[4]

ಕಸಿ ಕರ್ಚಿಂ[बदल]

Nepali Marigold flower

ವಿಶೇಸ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಝಡಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಸಾನಾಂತ್. ಕೊಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಒಟ್ಟೆ ಪಡ್ಚೆ, ಪಾಳಾಂ ಕುಸ್ಚಿಂ ಹೆ ಪೂರಾ ಝಡಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಿಡಾ (ರೋಗ್) ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂಚಾ ಮುಳಾಕ್ ಕಾಯ್ಬೆವ್‌ಚಿ ಪೇಂಡ್ ಗಲ್ಯಾರ್ ರೋಗ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಅಡಾವ್ಯೆತ್.ಝಡಾ ಬಾವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಮಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಝಡಾಚಾ ಪಾಳಾಂಕ್ (ಮುಳಾಕ್) ವಕ್ತಾಚೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಶೆಣಯ್ಜೆ. ಫುಲಾಂಚೊ ಗಾತ್ರ್ ಲಾನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಸಲಿ ಫುಲಾ ಕಿಮ್ಸುನ್ ಕಾಡಿಜೆ. ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಾತಿ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾ ಮಾತಿ ಗಲ್ಯಾರ್ ಝಡ್ ಬರೆಂ ವಾಡ್ತಾ. ವೋತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಣ್ಜೆ ಗಿಮಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಫುಲ್ ಜಾತಾ.ಝಡಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ವೋತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಶಿಂವ್ತಾಚಿ ಝಡಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂ ಮೊಸ್ತು ಜಾತಾತ್. ಶಿಂವ್ತಾಚಿ ಝಡಾ ಆಡ್ ಪಡನಾತ್ಲಾಬರಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರಿಜೆ. ಹಿಂವ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪುಲಾಂ ಕಾಡ್ಚಾಪಯ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಝಡಾಂಕ್ ಗಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.[3]

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. <https://www.theflowerexpert.com/content/growingflowers/flowersandseasons/marigolds>
  2. <https://krishijagran.com/agripedia/basics-to-consider-before-marigold-farming/>
  3. 3.0 3.1 <https://www.almanac.com/plant/marigolds>
  4. <https://www.indiaagronet.com/indiaagronet/crop%20info/Marigold.htm>
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶಿಂವ್ತಿ&oldid=206426" चे कडल्यान परतून मेळयलें