ಸಿರಾಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Sirach[बदल]

"Alle Weissheit ist bey Gott dem Herrn..." (Sirach, first chapter, German translation), anonymous artist 1654
llistration of the high priest Jesus Sirach in the Secret Book of Honour of the Fugger by Jörg Breu the Younger, 1545-1549
Sirach-intro

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದೆಂ, ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭಾಯ್ರಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಂಪಾದ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾವ್ ದಿಲಾಂ : ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಜೆಜು, ಸಿರಾಕಾಚೊ ಪೂತ್ (ಪಳೆ ಸೀರ್. 50/27), ದೆಖುನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಿರಾಕಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಂಟಾತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ , ಹೆಂ ನಾವ್ ಲಾತೀನ್ ಪರಂಪರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯಾಂನಿಂ ವಾಪುಡ್ತಾಲೆ, ಅದಿಕ್-ಕರುನ್ ಪವಿತ್ರ್-ಸ್ನಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಲೆತ್ ತಾಂಕಾಂ.

ಖುಬ್ ವಿಶಯ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೋನ್ ಮೊಟ್ಯಾ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುಂ ಯೆತಾ : ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ (ಸೀರ್. 2/1 ಲಾ 42/14), ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ, ಝಯಂ ಇಸ್ರಾಯ್ಲ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಯ್ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಥಕ್ಣಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಬ್ರೆವಾಂಚೆ ಪೊರಾಂಪರೀಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾನ್, ಸಿರಾಕಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಕೂಟಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತರ್ಣಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಆಕಾರ್ಣೆ ಖಾತೀರ್ ಆನಿ ಸುಖಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಧರ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಹಿ ಶಿಕ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ದಿಲೊಲಿ ಸಮೂರ್ತ್. ಇಸ್ರಾಯ್ಲ್ಕಾರಾಂಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಮುಣೆ ಕಶೆ ದಾಖಯ್ತಾ, ತಾಣಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ ಶಕೊವ್ಣೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಂಚ್, ಸುಗೂಣಿ ಜಿವೀತ್ ಸಾರ್ಲೆಂ. ದರೆಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಹಿಶೊಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಣ್-ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ವೊ ಇನಾಂ ಫಾ‌ಚೊ ಜಾತಲೆಂ.

ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದೆಂ ಹೆಂ ಸಿರಾಕಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂವ್ ನ್ ಲಾಂಬ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚೊ ಸಂಕ್ಷೆಪ್ ದಿತಾ. ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ನೈತೀಕ್ ವಾಗ್ಣುಕೆಚೊ ಗ್ರಂಥ್ ತೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂ ಆದಿಂ 200 ವರ್ಸಾಂತ್, ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗ್ರೆಗ್ ಭಾಷಾಂತರಾಂತ್ ಆಕ್'ಖೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಆದ್ಲೆ ಹಾತ್‌ಬರ್ಪಾವಳೀಚೆ ವಾಂಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/