ಹಾಗ್ಗಾಯ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Haggai[बदल]

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣ್ಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಬೀಲಂಯೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತಲೊಲೆ ಪಯ್ಲೆ ಜುದೇವ್ ದೆವ್-ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್, ತಾಂಚಿ ಹುಮೇದ್ ಮೊಡ್ತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಗ್'ಗಾಯ್ ಆನಿ ಜಾಕಾರ್ಯಾ ಹೆ ದೊನುಯ್ ಪ್ರವಾದಿ ತಾಂಕಾಂ ನವೊ ನೆಟ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಪಾಲಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರಂ ಯಾದ್ನೀಕ್ , ದೆವ್-ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಜ್ಯ್ಧಾ ಮಂದಿರ್ ಘೊರ್ಟಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೇದನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಶೆತ್ಕಾರಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕರ್ತಾ. ಜೇದನಾ ತೆ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್ ತೇದನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಂಕಾಂ ಉದರ್ಗತ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ.

ಹೆಂ ನವೆಂ ಮಂದಿರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪರಸ್ ಅದೀಕ್ ಪರ್ಜಳ್ತ್ ಲೆಂ: ಆನಿ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲಾಕ್ ದೆವಾನ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳಿ ಪದ್ವಿ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/