ಹಾಬಾಕುಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

ಹಬಕ್ಕೂಕಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

ಹಬಕ್ಕೂಕಾಚೆ ಮರ್ಣಾಪೇಟ್
ಹಬಕ್ಕೂಕಾಚೆ ಸಮಾಧಿ ತುಯ್ಸರ್ಕಾನ್ ಇರಾನ್

ಹಾಬಾಕುಕಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕ್ದೊಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಜತ್ನಾಯೆನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸುರ್ವಾತೆಕುಚ್ ದೆವಾ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮದೆಂ ಸಂ'ವಾದ್ ಜಾತಾ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಬಾಕುಕ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ದೊನುಯ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಕಾ  ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ (1/2 ಲಾ 2/4). ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾ ತೇದನಾ ಜುಲೂಂ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಶಿರಾಪ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ (2/5 ಲಾ 20). ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಸ್ತತ್ರಾ ಉದೆಶಿಂ, ಪ್ರವಾದಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೈತಾಚಿ ಸಮಾರಂಬ್ಣಿ ಕರ್ತಾ (ಅವೆಸ್ವರ್ 3). ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಮನಿಸ್ ಜೊ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಾ ತಾಚೊ ದೇವ್ ಭಸ್ಂ ಕರ್ಚೊ ನಾ (2/4). ಭಾಗ್ಯವಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಭಾವಾರ್ಥಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ತೇದನಾ ತಾಣೆಂ ಹಾಬಾಕುಕಾಚಿ ಹಿ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣೀಂನಿ (2/4) ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ (ಪಳೆ ರೊಂ. 1/17; ಗಾಲ್. 3/11; ಹೆಬ್. 10/38).

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/