ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

सांचो:Infobox Indian Jurisdiction

ಹೊಸ್ಪೆಟ್, ಭಾರತಚಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮ್ಹುಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ಆಪಾಯ್ತಾತ್. ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಾ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನಾರ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಸಕ್ಕಡೀ ಇಗರ್ಜೊ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜ್.

ಲೊಕಾಸಂಖ್ಯಾಹಿಸೊಬ್[बदल]

This church is situated at a distance of 41 kms north east of Mangalore, and 6 kms from Moodbidri Town. Kuppepadav and Moodbidri parishes surround this church. The Hospet Church comes under village Hosabettu. Since Canara Catholics are the major dominant community in Hosabettu ,sometimes parish is also referred as “ Hosabettu Church” . As of 2001 India census[1], Hosabettu had Males constitute 48% of the population and females 52%. It has an average literacy rate of 79%, higher than the national average of 59.5%: male literacy is 82%, and female literacy is 76%.The church is covered with a dense forest. The place is just 18 KM far from Mangalore International Airport.

ಇತಿಹಾಸ್[बदल]

फायल:Hospet.jpg
The Church of Holy Cross Hospet

This church existed well before 17 century. According to official documents available to Mangalore Diocese claims that this church was established on 1761. Hospet was under the rule of Jain kings for many centuries. Some documents in the ancient Jain literature shows existence of this church even before 1648.At the time of the general demolition of churches by Tippu Sultan, this was the only church that escaped destruction owing to the friendly offices of the Chauta Raja of Moodbidri.

Church of the Holy Cross, formerly known as Bidrem church. The name Hospet came after the death of Tippu Sultan (1799). The old church was repaired by Fr Jerome Paul Carvalho in 1865. Under the jurisdiction of Goa, 11 vicars had served this church. Fr Jacob Sequeira (1901-1904) was the first diocesan vicar and he was succeeded by Fr Cajetan M. Pereira. The foundation stone for the present church, designed by Fr A. Diamanti sj, was laid on October 1, 1905 by V. Rev. Frachetti sj, the Vicar General. Fr Cajetan M. Pereira (1904-1907) began the construction of the church and Fr Rosario P.B. Lewis (1908-1919) completed it and it was blessed on February 7, 1909 by Bishop A. Cavadini sj. This church is one of the first in the diocese built in Cruciform and gothic in style.

The earlier presbytery was built in 1854. Moodbidri, Shirthady, Ferar, Paladka and Taccode parishes are carved out of this parish. The present presbytery was built by Fr Cyprian Coelho in 2000. There are 9 wards in Hospet parish. Around 285 catholic families are living in this parish and total Catholic population is at around 1500. Currently around 40 % of populations is migrated to the city of Mumbai and Middle East counties.

Fr Alban is the 20th diocesan vicar of the parish. Mr. Wilfred Mendonca is servings as vice president of the church.

ಸಂಬಂದಿತ್ ಇತರ್ ವಿಷಯ್[बदल]

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

ಭಾಯ್ಲೆ ಅಂಕ್ಡೆ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹೊಸ್ಪೆಟ್_ಫಿರ್ಗಜ್&oldid=161585" चे कडल्यान परतून मेळयलें