उत्पती चें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

उत्पती चें पुस्तक[बदल]

Genesis

002.The Creation of Eve
003.Adam and Eve Are Driven out of Eden
004.Cain and Abel Offer Their Sacrifices
005.Cain Slays Abel
The Angel Hinders the Offering of Isaac (Rembrandt, 1635)
Abram's Journey from Ur to Canaan (József Molnár, 1850)
Bourgeois Joseph recognized by his brothers

आक्ख्या पवित्र पुस्तकांतलें तशेंच समूर्तींतल्या ( पेंतातेवक) पांच पुस्तकांतलें पयलें पुस्तक.

हेबरेव भाशेन ताचें सुरवातेचें उतर बेरेसह्यत (अरंबाक) आनी ग्रीक भाशांतरान "गेनेसीस" ह्या माथाळ्यान ताचें नांव. हीं खेरीत उतरां उत्पती पुस्तकाक आक्ख्या अरंबांचें पुस्तक म्हण खात्री करता : अरंब आक्ख्या संवसाराचो आनी मनीसकुळाचो. "अरंबाक देवान सर्ग आनी पृथूं रचलीं" (उत. १/१; २/४). अरंब पाथाचो आनी सर्व वायटाचो, अरंब जिन्नस पर्जांचो, संवस्कृतायांचो आनी भासांचो; अरंब वेग-वेगळ्या वावरा-धद्याचो, वाद-विवादाचो आनी झुजाचो; अरंब मरणाचो (!) हो विश्व देखाव खेरीत अरंबाचो, उत्पतीच्या पयल्या भागांत आमकां दाखळ जाता (उत. १-११). दुसऱ्या भागांत (उत. ११२-५०) हेबरेव पर्जेचो अरंब तिच्या मूळपूर्वजां कडल्यान आमकां कळीत जाता : आब्रांव, (१२-२५), आनी जाकब (२६-३६) आनी हाचो पुत जुजे (३७-५०). ह्या कुटुबांचो इतिहास, सर्वेस्परा देवाची सोडवणेची येवजण, ताची भासावणी आनी विंचून काडप आमकां थावें करता.

जावं सर्गा आनी पृथुमेचो देव-रचणेंतल्यान जावं पात्रीयारकांच्या रंग-रंगीत आनी विचित्र इतिहासांतल्यान जायते धर्मिक विशय आनी शिकवण आमकां स्पश्ट जातात. ते म्हळ्यार : देव सासणाक जियेता नी तो अरं आनी शेवट सगळ्या वस्तूंचो; सगळ्या रचणां मदें मनीस देवाचे व्हड अपुर्बायेचो; आपल्या सारक्याचीं आनी रुपाचीं देवान दादल्याक आनी बायलेक रचल्यांत; देव- रचणेंची जाणवाय आनी पदवी, ताची विचित्र मांडावळ, लग्नांची स्थापणी, उधार काळजान मनशाक दिल्लें देणें, म्हणगे खुर सत्त्या; मनशाचें मूळ पातक आनी देवाची खास्त; गर्वान भरलोलो मनीस देवाचे नेम-कायदे पाळूंक राजी ना, तोरयासताना देव ताका पातकांतली सोडवण भासायता: देवाची सासाय आनी मनषाचो भरवानसो. देव मनशाचेर आशिर्वाद घालता आनी आपल्या करारां वरवीं आपल्या एकवटान जियेवंक ताका परतून-परतून आपयता. खेरितपणीं आब्राहामाक ताच्या थिर आनी निश भावार्था पासत आपल्या आशिर्वादान भरता आनी ताच्याच कुटूंबांतलो येतल्या मेस्सीयासा वरवीं सगळ्या राष्ट्तरांचेर आनी आक्ख्या मनीस कुटूंबाचेर व्हडांतलो व्हडलो आशिर्वाद घालता.

आपल्या जिव्या सब्दांतल्यान देव आक्खो संवसार रचता. ताचें उतर म्हळ्यार एक आदनिया, एक बरी खबर, एक भासावणी आपल्या सांगाता आनी आपले इश्टागतींत जियेवंक दर-एका मनशाक एक मोगाचें आमंत्रण. मनशान देवाचें उतर स्विकार करूंक गरज, आनी खालतिकायेन ताची आदनिया पाळून, देवाचे सोडवणेची येवजण आनी इतिहास ह्या संवसारांत फुडें व्हरूंक मनषाची जबाब्दारी.

पुर्विल्या लागींच्या उदेंतीच्या पुराणांतल्या जिन्नस खतांचो वापर करुन तेच परीं शेंकडे पटीं मुटुंबांनीं तोंडीं सांगील्ल्या करिनां / परंपरां उदेशीं, हें उत्पतिचें पुस्तक उजवाडाक आयलां. वेग-वेगळ्या साहितीक आनी धर्मिक परंपोरांची निमाणी संपादनी करूंक पवित्र बरोवप्याक सुमार पांच शेंकडे लागले (X-VI क्रिस्त उगा आदीं).

पळेयात[बदल]

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Genesis

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm