ಉತ್ಪತಿ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Genesis[बदल]

002.The Creation of Eve
003.Adam and Eve Are Driven out of Eden
004.Cain and Abel Offer Their Sacrifices
005.Cain Slays Abel
The Angel Hinders the Offering of Isaac (Rembrandt, 1635)
Abram's Journey from Ur to Canaan (József Molnár, 1850)
Bourgeois Joseph recognized by his brothers

ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಮುರ್ತೀಂತಲ್ಯಾ ( ಪೆಂತಾತೆವ್ಕ್) ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್.

ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸುರ್ವಾತೆಚೆಂ ಉತರ್ ಬೆರೆಸಹ್ಯ್ತ್ (ಅರಂಬಾಕ್) ಆನಿ ಗ್ರೀಕ್  ಭಾಷಾಂತರಾನ್ "ಗೆನೆಸೀಸ್" ಲಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಥಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ನಾವ್. ಹಿಂ ಖೆರೀತ್ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ಪತಿ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಅರಂಬಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ತಾ : ಅರೊಂಬ್ ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚೊ ಆನಿ ಮನೀಸ್ಕುಳಾಚೊ. "ಅರಂಬಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಪೃಥುಂ ರಚ್ಲಿಂ" (ಉ. 1/1; 2/4). ಅರೊಂಬ್ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಚೊ, ಅರೊಂಬ್ ಜಿನ್ನಸ್ ಪರ್ಜಾಂಚೊ, ಸಂಸ್ಕ್ರೂತಾಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಭಾಸಾಂಚೊ; ಅರೊಂಬ್ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಯ್ಧ'ದ್ಯಾಚೊ, ವಾದ-ವಿವಾದಾಚೊ ಆನಿ ಝುಜಾಚೊ; ಅರೊಂಬ್ ಮರ್ಣಾಚೊ (!) ಹೊ ವಿಶ್ವ್ ದೆಖಾವೊ ಖೆರೀತ್ ಅರಂಬಾಚೊ, ಉತ್ಪತೀಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಳ್ ಜಾತಾ (ಉ. 1-11). ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ (ಉ. 112-50) ಹೆಬ್ರೆವ್ ಪರ್ಜೆಚೊ ಅರೊಂಬ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಳ್ಪುರ್ವಜಾಂ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೀತ್ ಜಾತಾ : ಆಬ್ರಾಂವ್, (12-25), ಇಜಾಂಆಕ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್ (26-36) ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಜುಜೆ (37-50). ಹ್ಯಾ ಕುಟುಬಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾಚಿ ಸೊಡೊಣೆಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್, ತಾಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಆನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಥಾವೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಜಾಂವ್ ಸರ್ಗಾ ಆನಿ ಪೃಥುಮೆಚೊ ದೆವ್-ರಚ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ ಪಾತ್ರ್ಯಾರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗ್-ರಂಗೀತ್ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಧರ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ವಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ತೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ : ದೇವ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಾ ನಿ ತೊ ಅರಂ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ; ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಚ್ಣಾಂ ಮದೆಂ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ರುಪಾಚಿಂ ದೆವಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್; ದೆವಾಂ ರಚ್ಣೆಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ, ತಾಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಲಗ್ನಾಂಚಿ ಸ್ಥಾಪ್ಣಿ, ಉಧಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಗೆ ಖುರ್ ಸತ್ತ್ಯಾ; ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮುಳ್ ಪಾತಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಖಾಸ್ತ್; ಗರ್ವಾನ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಚೆ ನೆಂ-ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳುಂಕ್ ರಾಜಿ ನಾ, ತರ್ಯಾಸ್ತಾನಾ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿ ಸೊಡೊಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ: ದೆವಾಚಿ ಸಾಸಾಯ್ ಲಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚೊ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ. ದೇವ್ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತುನ್-ಪರ್ತುನ್ ಆಪಯ್ತಾ. ಖೆರೀತ್‌ಪಣಿಂ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥೀರ್ ಆನಿ ನಿಶ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟುಂಬಾಂತ್ಲೊ ಯೆತಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ಸ್ಯಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಮನಿಸ್ ಕುಟುಂಬಾಚೆರ್ ವ್ಹಡಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಆಕ್'ಖೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆದ್ನಿಯಾ, ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್, ಏಕ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಇಶ್ಟಾಗತೀಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದರ್-ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್. ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗರಜ್, ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿಕಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ಆದ್ನಿಯಾ ಪಾಳುನ್, ದೆವಾಚೆ ಸೊಡೊಣೆಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಬಾಬ್‌ದಾರಿ.

ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಲಾಗೀಂಚ್ಯಾ ಉದೆಂತೀಚ್ಯಾ ಪುರಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ನಸ್ ಖತಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುನ್ ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಶೆಂಕ್ಡೆ ಪಟಿಂ ಮುಟುಂಬಾಂನಿಂ ತೊಂಡಿಂ ಸಾಂಗಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಿನಾಂ / ಪರಂಪರಾಂ ಉದೆಶಿಂ, ಹೆಂ ಉತ್ಪತೀಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಿಕ್ ಪರಂಪರಾಂಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಸಂಪಾದ್ನಿ ಕರುಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬರ್ ಉಪ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಶೆಂಕ್ಡೆ ಲಾಗ್ಲೆ (X-VI Krist Uga adim).

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/