मजकूराशीं उडकी मार

औबादया आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

औबादया आचें पुस्तक[बदल]

Book of Obadiah

Prophet Obadiah Basilica of St. John Lateran

प्रवादांच्या पुस्तकां मदें, अबादया हें सगळ्यां परस ल्हान पुस्तक आनी तशेंच तें आदल्या करारांतल्या पुस्तकां मदें ल्हान जावन आसा. ह्या पुस्तकांत फकत एकवीस स्लोक आसात. अबादया म्हळ्यार 'सर्वेस्पोराचो चाकर'.

पवित्र पुस्तकांत, एदम आनी इसरायेल हांचे मदें जालोल्या परंपरिक दुस्मानकायेची खबर केल्या. ही दुस्मानकाय खूब आदली, म्हळ्यार एसाव आनी जाकब ह्या इजाकाच्या पुतां थावन सुरू जालोली. इतलेंच न्हय ही दुस्मानकाय उत्पतीच्या पुस्तकांत (२५:२३) भाकीत केलां त्या परमाणें रेबेकाच्या कुसव्यांत थावन सुरू जालोली. "दोन राष्ट्रां तुज्या कुसव्यांत आसांत आनी तुजे थावन जल्मतलीं दोन कुळां दशीं जातलीं."

एदमितकार, एसावयाच्या ववनशांतले जाल्यार जाकबाच्या ववनशांतले म्हण मांदून घेतात. सुटकेच्या काळार एदमान भायर सरपाचो रस्तो बंद केलो ( लोक. २० : १४-२१). एदम आनी इसरायेला मदें झुजां जाल्यांत ताची खबर दुसरी समूर्त, २सामुयेल, १इतिहास, १ राजा, २राजा ह्या पुस्तकांनीं वाचूंक मेळता. विलापाचें पुस्तक एदमा आड आरप मांडता. हो फाटलो इतिहास मनांत धरुन हें पुस्तक वाचूंक जाय. हें पुस्तक खूब प्रस्नांनीं भरललें आसा. अबादीयाच्या भाकीतांत दोन विशय आसात :

१. एदमाक खास्त (१ - १५) एदमाचे गुन्यांव दाखयल्यात आनी कसली खास्त फावो जातली तें सांगलां. देखीक : तुनवें तुज्या भावा जाकबाक केल्ले जबरदस्ती खातीर, तूं लजेन भरतलय आनी सर्वकाळाक तुजें निसंटन जातलें. (१/१०).

२. सर्वेस्पोराचो दीस येतलो तेदना इसरायेल एदमाची सूड घेतलो (१५, १६-१८) म्हण 'सर्वेस्पर उलयला'. पूण पळून गेल्यांत तीं सियन दोंगरार रावतलीं आनी तो जातलो एक पवित्र स्थान. जाकबाचें घराणें होक'कान आपलें दायज तें नव्यना आपल्या हातांत घेतलें. (१/१७). एसावच्या पर्वताचेर राज चलोवपाक, जैतिवंत जावन सियन पर्वत चडतलीं आनी सगटा-सर्वांचो अधिकार सर्वेस्पोराचो जातलो. (१/२१). गर्वाचें निसंटन जातलें आनी आत्मसंतूसह्टतायेचो ( चोंपलाचेन्च्य्) नास जातलो म्हण अबादीयाच्या पुस्तकांत शिकवण मेळता. जीं कोण देवाक सोडून दुसऱ्यांचेर विस्वास थेवतात तांचें निसणतन जातलें म्हण अबादीयाच्या पुस्तकांत स्पश्ट जाता.

तुज्या गोरवीश्ट काळजान तुका फसयलो. तूं खडपाच्या खांचींनीं जियेताय, उंच जाग्यार ठीकाण करुन आसाय, तुज्याच मनांत म्हणटाय : 'कोणाच्यान म्हाका खाला जमनीर उडोवंक जाता ?' जरूय घणी भाशेन तूं उंच-उंच उडताय, जरूय नकेत्रां मदें तुनवें तुजो घोंटेर केलाय, तरूय थंय थावन हांव तुका खाला हाडतलों! उलयता तो सर्वेस्पर ! (१/३, ४).

ह्या पुस्तकांत, भाव-भयणीं कशीं मोगाच्या संबंदान जियेवंक गर्जेचें ताचें म्हत्व दाखयलां. एदम आपल्या भावा जाकबा सवें क्रूरतायेन वागलो आनी जेदना जाकबाचें लुटून व्हरताले तेदना ताणें ताची पर्वा केली ना पूण परतेंच जाल्यार तो त्या विशीं खुशाल जालो. देखून सर्वेस्परान ताका खास्त लायली.

ज्या दिसा परक्या मनषांनीं ताची गिरेस्तकाय काडून व्हेली, आनी ताच्या दारवोंट्यांतल्यान भितर सरुन विदेशियांनीं जेरुसाल्या विशीं सोर्ती घाल्यो, त्या दिसा तूं पयस उबो रावलोय देखून तूंय तांचे सारकोच वायटोव जालोय. तुज्या भावाच्या दुर्दैवाच्या दिसा ताचेर नदर घालून तुजे दोळे धादोशी करी नाका. जुदाच्या पुतां-धुवांच्या निसंटनाच्या दिसा तांचे विशीं तुनवें बडाय उलोवंक फावो नासलें.

हाल-उपोदऱ्यांच्या दिसा तुनवें सुकी बडाय उलोवंक फावो नासलें. (१/११, १२). कारण सगळ्या राष्ट्रांक सर्वेस्पोराचो दीस लागीं पावला. तुवें केलाय तशें तुका केल्लें मेळतलें; तुजीं कर्तूबां तुज्या माथ्यार पडतलीं. (१/१५).[1]

पळेइयात (अंग्रेजी)[बदल]

Sandarbh[बदल]