ಒಬಾದ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Obadiah[बदल]

Prophet Obadiah Basilica of St. John Lateran

ಪ್ರವಾದಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದೆಂ, ಅಬಾದ್ಯಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪರಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ಸ್ಲೊಕ್ ಆಸಾತ್. ಅಬಾದ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ಚಾಕರ್'.

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಎದಂ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಜಾಲಲ್ಯಾ ಪರಂಪರೀಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ದುಸ್ಮಾನ್‌ಕಾಯ್ ಖುಬ್ ಆದ್ಲಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಸಾವ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್ ಹ್ಯಾ ಇಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲೊಲಿ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹಿ ದುಸ್ಮಾನ್‌ಕಾಯ್ ಉತ್ಪತೀಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ (25:23) ಭಾಕೀತ್ ಕೆಲಾಂ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ರೆಬ್ಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲೊಲಿ. "ದೋನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮತಲಿಂ ದೋನ್ ಕುಳಾಂ ದೊಶಿಂ ಜಾತಲಿಂ."

ಎದಮಿತ್ಕಾರ್, ಎಸಾವಾಚ್ಯಾ ವವನ್ಶಾಂತ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತ್ಕಾರ್ ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ವವನ್ಶಾಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾತ್. ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎದಮಾನ್ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಪಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಬಂದ್ ಕೆಲೊ ( ಲೋಕ್. 20 : 14-21). ಎದಂ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾ ಮದೆಂ ಝುಜಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ದುಸ್ರಿ ಸಮೂರ್ತ್, 2ಸಾಂವೆಲ್, 1ಇತಿಹಾಸ್, 1 ರಾಜಾ, 2ರಾಜಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಿಲಾಪಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎದಮಾ ಆಡ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಟಾ. ಹೊ ಫಾಟ್ಲೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಖುಬ್ ಪ್ರಸ್ನಾಂನಿಂ ಭರ್ಲೊಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಬಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಕೀತಾಂತ್ ದೋನ್ ವಿಶಯ್ ಆಸಾತ್ :

  1. ಎದಮಾಕ್ ಖಾಸ್ತ್ (1 ಲಾ 15) ಲಾ ಎದಮಾಚೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಖಾಸ್ತ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲಿ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ದೆಖೀಕ್ : ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಜಾಕೊಬಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಖಾತೀರ್, ತುಂ ಲಜೆನ್ ಭರ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ಸರ್ವಕಾಳಾಕ್ ತುಜೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾತಲೆಂ. (1/10).
  2. ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ ತೇದನಾ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಎದಮಾಚಿ ಸೂಡ್ ಘೆತಲೊ (15, 16-18) ಮ್ಹಣ್ 'ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಉಲಯ್ಲಾ'. ಪುಣ್ ಪಳುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಸ್ಯ್ ನ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ರಾವ್ತಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ಜಾತಲೊ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್. ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಹೊಕ್'ಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ತೆಂ ನವ್ಯ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ ಲೆಂ. (1/17). ಎಸಾವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲೊವ್ಪಾಕ್, ಜೈತಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಯ್ ನ್ ಪರ್ವತ್ ಚಡ್ತಲಿಂ ಆನಿ ಸಗ್ಟಾಯ್ಸರ್ವಾಂಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ಜಾತಲೊ. (1/21). ಗೊರ್ವಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಆತ್ಮಸಂತುಸ್ಹತ್ತತಾಯೆಚೊ ( ಚೊಂಪ್ಲಾ‌ಚೆನ್‌ಚ್ಯ್) ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಬಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಶಿಕ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜಿಂ ಕಣ್ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಥೆವ್ತಾತ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿಸಣ್ತನ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಬಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ವಿಶ್ಟ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತುಕಾ ಫಸಯ್ಲೊ. ತುಂ ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಚೀಂನಿಂ ಜಿಯೆತಾಯ್, ಉಂಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಠ್ಹಿಕಾಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್, ತುಜ್ಯಾಚ್ ಮನಾಂತ್ ಮ್ಹಂಟಾಯ್ : 'ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಲಾ ಜಮ್ನೀರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ?' ಜರುಯ್ ಘೊಣಿ ಭಾಶೆನ್ ತುಂ ಉಂಚ್-ಉಂಚ್ ಉಡ್ತಾಯ್, ಜರುಯ್ ನೊಕೆತ್ರಾಂ ಮದೆಂ ತುಂವೆಂ ತುಜೊ ಘೊಂಟೆರ್ ಕೆಲಾಯ್, ತರುಯ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಖಾಲಾ ಹಾಡ್ತಲೊಂ! ಲಾ ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ! (1/3, 4).

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಕಶಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಎದಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಜಾಕೊಬಾ ಸವೆ ಕ್ರೂರ್ತಾಯೆನ್ ವಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಜೇದನಾ ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಲುಟುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ ತೇದನಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ ಪುಣ್ ಪರ್ತೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖುಶಾಲ್ ಜಾಲೊ. ದೆಖುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಕಾ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಲಿ.

ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ತಾಚಿ ಗಿರೆಸ್ತಕಾಯ್ ಕಾಡುನ್ ವ್ಹೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಂಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ವಿದೇಶಿಯಾಂನಿಂ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸರ್ತಿ ಘಾಲ್ಯೊ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಂ ಪಯ್ಸ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊಯ್ ದೆಖುನ್ ತೂಂಯ್ ತಾಂಚೆ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ವಾಯ್ಟವೊ ಜಾಲಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ದುರ್ದೈವಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲುನ್ ತುಜೆ ದೊಳೆ ಧಾದೊಶಿ ಕರಿ ನಾಕಾ. ಜುದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ-ಧುವಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸಂಟನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ತುಂವೆಂ ಬಡಾಯ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹಾಲ್-ಉಪದ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಂವೆಂ ಸುಕಿ ಬಡಾಯ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನಾಸ್ಲೆಂ. (1/11, 12). ಕಾರಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ತುವೆಂ ಕೆಲಾಯ್ ತಶೆಂ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತ್ ಲೆಂ; ತುಜಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಥ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಲಿಂ. (1/15).

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/