करिंत्कारांक पावलुचें पयलें पत्र

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       
The first page of Colossians in Minuscule gives its title as προς κολοσσαεις, "to the Colossians")

करिंत्कारांक पावलुचें पयलें पत्र[बदल]

First Epistle to the Corinthians

करिंत्कारांक पावलुचें पयलें पत्र[बदल]

ग्रेसिया देसांत, करिंत शारांत जुदेवांचो एक जमो आसलो, आनी हें शार मडन पडलल्या एका ग्रीक शाराचेर बांदललें. धरंदुतांच्या काळार गिरेसत्काय्ेन आनी व्यापार-धंद्यान तें बरेंच वयर आसलें, पूण नयतीक जिवितांत सार्कें म्हेळें जाल्लें.

आपले दुस्रे धरंपर्गटनेचे भंवडेंत, पावलून दन वर्सां करिंतांत शिकवण दिली, पयलें देवस्थानांत जुदेवांक, आनी उपांत, तितूस जुसतूस हाच्या घरा, विदेशियांक. आतेन शारांत, क्रिसतांव धर्मा विशीं, उंच तत्वांनीं भरलली ताणें केल्ली बली अनुप्योगी जाल्ली देखून, करिंत शारांत पावलून साद्या उलवपाची वात धरली. देवान आदीं भासायल्लें तशें (दी ८/९ आनी हेर-कडेन पळे), ताणें जायत्या विदेशियांचें मन बदल्लें, पूण जुदेवांचे दुस्मानकाय्ेक लागून ताका खूब ससचें पडलें.

करिंत्कारांक बरयल्लीं पावलुचीं दन पत्रां आंकां पावल्यांत, पूण तांचे भायर, पावलून करिंत्कारांक आनिंक एक पत्र बरयल्लेंशें दिसता. एफेजाचे पवित्र-सभेचे काय वांगडी करिंतांतले पवित्र्सभेक भेट करुंक आयल्ले, ते भेटेचो फळ कसो, पावलून करिंत्कारांक हें पत्र बरयलें.

पावलू निग्तच आंतियोकिये थावन पर्तून येवन, तिस्रे भंवडेर आसलो तेदना करिंतांतले पवित्र-सभेंत दुस्पट जाल्यार म्हण ह्या निरपियां उदेशीं ताका कळून आयलें. नवशिसांनीं आपल्या आत्मीक गुरुंक थडे प्रस्न घाल्ले आनी तेय ताच्या निर्णय्याक वो जबाबाक रावताले. दुस्पट जाल्ली ती निटाय्ेर घालुंक आनी तांच्या विचारांक जबाब दीवंक पावलून हें शासत्रीक पत्र बरयलें.

ताणें सुटावे केले ते प्रस्न हे : चुकू विणें क्रिसती जिवीत, लग्न आनी आंकवार्पण, समियाचें जेवण, पवित्र आतंयान दिल्ल्या वर्गुणांचो फावो तो उप्योग, नितिशाळांनीं खटले, कुड्यादेवांक भेटयल्लें खान-जेवण.

ह्या पत्राच्या १६व्या अवेस्वरांतल्या ५-८ वळीं पर्माणें, पन्नासाव्या दिसाच्या उत्सवा आदीं, एफेज शारांत, चड करून ५७ व्या वर्साचे सुर्वातेक, ताणें हें पत्र बरयलेंशें दिसता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी[बदल]

प्रसतावना : १ : १-९

पवित्र-सभेंत फुटी : १ : १०-४:२१

लिंगी मरियाद आनी घराब्याचें जिवीत : ५ : १-७:४०

क्रिसतांव आनी विदेशी : ८:१-११:१

क्रिसती जिवीत आनी भजण : ११:२-१४:४०

क्रिसताचें आनी भावार्थियांचें पुनर्जिवंत्पण : १५ : १-५८

जुदेइयांत आसलल्या क्रिसतांवां खातीर धरंदानांची वर्गणी : १६ : १-४

खासगी येवजण्यो आनी संपादणी : १६ : ५-२४

पळेइयात[बदल]

Epistle_to_the_Colossians

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm