ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
The foundation of Christ 1 Corinthians 3:11; posted at the Menno-Hof Amish & Mennonite Museum in Shipshewana, Indiana
"In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." Illumination from Beatus de Facundus, 1047.
1 Cor. 1:1–2a from the 14th century Minuscule
1 Cor. 1:1–21 from the 8th century in Codex Amiatinus

First Epistle to the Corinthians[बदल]

ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಗ್ರೆಸಿಯಾ ದೆಸಾಂತ್, ಕರಿಂತ್ ಶಾರಾಂತ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಎಕ್ ಜಮೊ ಆಸ್ಲೊ, ಆನಿ ಹೆಂ ಶಾರ್ ಮಡನ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ರಿಕ್ ಶಾರಾಚೆರ್ ಬಾಂದ್ಲಲೆಂ. ಧರಂದುತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್ೆನ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್-ಧಂದ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ನಯ್ತಿಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೆ ದುಸ್ರೆ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ನೆಚೆ ಭಂವ್ಡೆಂತ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ದನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕರಿಂತಾಂತ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ, ಪಯ್ಲೆಂ ದೆವ್ಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಜುದೆವಾಂಕ್, ಆನಿ ಉಪಾಂತ್, ತಿತುಸ್ ಜುಸ್ತುಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ವಿದೆಶಿಯಾಂಕ್. ಆತೆನ್ ಶಾರಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ, ಉಂಚ್ ತತ್ವಾಂನಿಂ ಭರ್ಲಲಿ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಅನುಪ್ಯೊಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಖುನ್, ಕರಿಂತ್ ಶಾರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಚಿ ವಾತ್ ಧರ್ಲಿ. ದೆವಾನ್ ಆದಿಂ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ (ದಿ 8/9 ಆನಿ ಹೆರ್-ಕಡೆನ್ ಪಳೆ), ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿದೆಶಿಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಜುದೆವಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ಖುಬ್ ಸಸ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲುಚಿಂ ದನ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಂಕಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಭಾಯ್ರ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿಂಕ್ ಎಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಎಫೆಜಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಚೆ ಕಾಯ್ ವಾಂಗ್ಡಿ ಕರಿಂತಾಂತ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ್ಸಭೆಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆ, ತೆ ಭೆಟೆಚೊ ಫಳ್ ಕಸೊ, ಪಾವ್ಲುನ್ ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲು ನಿಗ್ತಚ್ ಆಂತಿಯೊಕಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ತಿಸ್ರೆ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಆಸ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ಕರಿಂತಾಂತ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್ ದುಸ್ಪಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಿರಪಿಯಾಂ ಉದೆಶಿಂ ತಾಕಾ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನವ್ಶಿಸಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಗುರುಂಕ್ ಥಡೆ ಪ್ರಸ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೆಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯ್ಯಾಕ್ ವೊ ಜಬಾಬಾಕ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ದುಸ್ಪಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ನಿಟಾಯ್ೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಜಬಾಬ್ ದೀವಂಕ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಹೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಸುಟಾವೆ ಕೆಲೆ ತೆ ಪ್ರಸ್ನ್ ಹೆ : ಚುಕು ವಿಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್, ಲಗ್ನ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್, ಸಮಿಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಪವಿತ್ರ್ ಆತಂಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗುಣಾಂಚೊ ಫಾವೊ ತೊ ಉಪ್ಯೊಗ್, ನಿತಿಶಾಳಾಂನಿಂ ಖಟ್ಲೆ, ಕುಡ್ಯಾದೆವಾಂಕ್ ಭೆಟಯ್ಲ್ಲೆಂ ಖಾನ್-ಜೆವಣ್.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ 16ವ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 5-8 ವಳಿಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾ ಆದಿಂ, ಎಫೆಜ್ ಶಾರಾಂತ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ 57 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಕ್, ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-9

ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್ ಫುಟಿ : 1 : 10-4:21

ಲಿಂಗಿ ಮರಿಯಾದ್ ಆನಿ ಘರಾಬ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ : 5 : 1-7:40

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ವಿದೆಶಿ : 8:1-11:1

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಭಜಣ್ : 11:2-14:40

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಿಯಾಂಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್ : 15 : 1-58

ಜುದೆಇಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಧರಂದಾನಾಂಚಿ ವರ್ಗಣಿ : 16 : 1-4

ಖಾಸ್ಗಿ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 16 : 5-24

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Polleiat[बदल]

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm