मजकूराशीं उडकी मार

जुदीत आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

जुदीत आचें पुस्तक[बदल]

Book of Judith

Judith with the Head of Holophernes, by Cristofano Allori, 1613 (Royal Collection, London)
112.Judith and Holofernes
Judith Beheading Holofernes by Caravaggio
113.Judith Shows the Head of Holofernes

ह्या पुस्तकांत सर्वेस्पोराची वेंचून काडलली पर्जा, दुस्मानाचेर जैत मेळयता ती खबर सांगल्या. हें जैत मेळोंवक एके अस्तरेचो हात आसा. ह्या ल्हान अश्या जुदेव राष्ट्राचेर, हॉलफेर्नेसाची पदवेदार फौज हल्लो करता. तांचो हावेस म्हळ्यार आक्खो संवसार नॅबूकादनेजजाराच्या पायां-शीं दवरूंक आनी सगळ्या दुसऱ्या धर्मांचो भस्म करुन नॅबूकादनेजजाराक देव कसो करप आसलो. बेथुलियाक वेढो घालून जुदेवांक भितर दवरतात. उदकाची पुर्वण बंद करतात आनी ते आपणांक दुस्मानाचे स्वादीं करूंक तयार जातात. अश्या वेलार जुदीत नांवांची तरणे पिरायेची सोबित-सुंदर रुपाची, देव भिरांतीन जियेतली आनी हुशार विव्दा येता. ती आपल्याच लोकांचो आत्मविस्वास जिखून घेता आनी त्या उपरांत आससिरियेचे फौजेक-उय आपले वाटेन हाडता. शारांतल्या व्हडल्या-व्हडल्या मनशांक देवाचेर भावार्थ ना म्हण ती तांकां उजरावून काडता. मागीर ती मागणें करता आनी विव्देपणांची आंगवस्त्रां माडून, सणी-सुताचीं आंगवस्त्रां भेसता आनी हॉलफेर्नेसाक मेळूंक वेता. ताका ती सामको भुलयता. आनी, ती सरो पियेवन सुस्त न्हिदलल्या हॉलफेर्नेसाची तकली कातरता. हें पळेवन, आससिरियेकार भियेवन धांवूंक लागतात आनी जुदेव लोक तंबू थंयच सांडून वेतात. लोक जुदिताची वाखाण्णी करतात आनी जेरुसाल्याक वचून देवाक धिनवासतात.

जुदिताचें पुस्तक, इतिहास आनी बुगल जबर-शें मनांत दवरिना-अशें दिसता. ह्या पुस्तकांत आमकां मेळता कि नॅबूकादनेजजार निनेवेह-च्या व्हडल्या शारांत आससिरिये वयर राजवट चलयतालो म्हण. पूण खरें म्हळ्यार नॅबूकादनेजजार राजा बाबिलनये वयर राजवट चलयतालो. आनी नाबोपोलाससार ताच्या बापायन निनेवेह शाराचो भस्म केलोलो. अशें आसतानांय सिरूस राजा खाल पर्देसांत थावन परतून आयलोली खबर घडोन आयल्या कशी दाखयल्या पळे जुद. ४/३; ५/१९. त्या भायर जरूय हॉलफेर्नेस आनी बागास हीं पॅर्स्येचीं नांवां, तरूय ग्रीक चालीरितींची खबर केल्ली मेलता. पळे जुद ३/७-८; १५/१३. इतलेंच न्हय, हॉलफेर्नेसाचे फौजेन धरलली वात बुगल-आ परमाणें कशीच जावंक जायना. हें सगळें आमकां दाखयता कि पुस्तकाचो बरयणार आमका इतिहास व बुगल शिकोंवक सोदीना. पुस्तकाचो संदेश जाणो जावंक आनी तांतली शिकोवण आमकां काडून घेवंक, हें जावन आसा आमकां चड गर्जेचें.

पळेइयात[बदल]

Book_of_Judith

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm