ಜುದೀತ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Judith[बदल]

Judith with the Head of Holophernes, by Cristofano Allori, 1613 (Royal Collection, London)
112.Judith and Holofernes
Judith Beheading Holofernes by Caravaggio
113.Judith Shows the Head of Holofernes

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲಿ ಪರ್ಜಾ, ದುಸ್ಮಾನಾಚೆರ್ ಜೈತ್ ಮೆಳಯ್ತಾ ತಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಜೈತ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ಎಕೆ ಅಸ್ತರೆಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅಶ್ಯಾ ಜುದೇವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆರ್, ಹೊಲೊಫೆರ್ನೆಸಾಚಿ ಪದ್ವೇದಾರ್ ಫೌಜ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಹಾವೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಕ್'ಖೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ-ಶಿಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಭಸ್ಂ ಕರುನ್ ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಕಸೊ ಕರಪ್ ಆಸ್ಲೊ. ಬೆಹುಲ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಹೊ ಘಾಲುನ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ತಾತ್. ಉದ್ಕಾಚಿ ಪುರ್ವಣ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆ ಸ್ವಾದಿಂ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಶ್ಯಾ ವೆಲಾರ್ ಜುದೀತ್ ನಾಂವಾಂಚಿ ತರ್ಣೆ ಪಿರಾಯೆಚಿ ಸೊಬೀತ್-ಸುಂದರ್ ರುಪಾಚಿ, ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೀನ್ ಜಿಯೆತಲಿ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ ವಿದ್ವಾ ಯೆತಾ. ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಆತ್ಮವಿಸ್ವಾಸ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಸಿರ್ಯೆಚೆ  ಆಪ್ಲೆ ವಾಟೆನ್ ಹಾಡ್ಟಾ. ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಯ್ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ತಾಂಕಾಂ ಉಜ್ರಾವುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ತಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ವಿದ್ವೆಪಣಾಂಚಿ ಆಂಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ಮಾಡುನ್, ಸಣಿ-ಸುತಾಚಿಂ ಆಂಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ಭೆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹೊಲೊಫೆರ್ನೆಸಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ವೆತಾ. ತಾಕಾ ತಿ ಸಾಮ್ಕೊ ಭುಲಯ್ತಾ. ಆನಿ, ತಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸುಸ್ತ್ ನ್ಹಿದ್ಲಲ್ಯಾ ಹೊಲೊಫೆರ್ನೆಸಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ತಾ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಸ್ಸಿರಿಯೆಕಾರ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜುದೇವ್ ಲೋಕ್ ತಂಬು ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾತ್. ಲೋಕ್ ಜುದಿತಾಚಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ದೆವಾಕ್ ಧೀನ್ವಾಸ್ತಾತ್.

ಜುದಿತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಬುಗೊಲ್ ಜಬರ್-ಶೆಂ ಮನಾಂತ್ ದವರಿನಾಯಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಕಿ ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರ್ ನಿನೆವ್ಯ್ಹ್-ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಶಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಸಿರಿಯೆ ವಯ್ರ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರ್ ರಾಜಾ ಬಾಬಿಲೊನಿಯೆ ವಯ್ರ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ನಾಬೊಪೊಲಾಸ್ಸಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿನೆವೇಹ್ ಶಾರಾಚೊ ಭಸ್ಂ ಕೆಲೊಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಸಿರೂಸ್ ರಾಜಾ ಖಾಲ್ ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಲೊಲಿ ಖಬರ್ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಕಶಿ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ ಪಳೆ ಜುದ್. 4/3; 5/19. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜರುಯ್ ಹೊಲೊಫೆರ್ನೆಸ್ ಆನಿ ಬಾಜಾಸ್ ಲಾ ಹಿಂ ಪೆರ್ಸ್ಯೆಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ತರುಯ್ ಗ್ರೀಕ್ ಚಾಲೀರಿತೀಂಚಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ತಾ. ಪಳೆ ಜುದ್ 3/7-8; 15/13. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹೊಲೊಫೆರ್ನೆಸಾಚೆ ಫೊವ್‌ಜೆನ್ ಧರ್ಲೊಲಿ ವಾತ್ ಬುಗೊಲ್-ಆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಶೀಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್ತಾ ಕಿ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಮ್ಕಾ ಇತಿಹಾಸ್ ವೊ ಬುಗೊಲ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಸೊದೀನಾ. ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಸಂದೆಶ್ ಜಾಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿ ಶಿಕ್ವಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಹೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/