दय्याळ सामारियेकाराची वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       
The Parable of the Good Samaritan by Jan Wijnants (1670) shows the Good Samaritan tending the injured man.
The Good Samaritan by Aimé Morot (1880) shows the Good Samaritan taking the injured man to the inn.

दय्याळ सामारियेकाराची वपार[बदल]

Doiall Samariekarachi Vopar - The Good Samaritan ( parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

दय्याळ सामारियेकाराची वपार[बदल]

पवित्र पुसतक लुकास १० ː २५-३७

२५ तेदनां जेजूक कसाक लावुंक एका धरंशासत्रियान उठून अशें विचारलें: "गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडतलं जाल्यार, हांवें कितें करुंक जाय?" २६ ताणें ताका अशी जाप दिली: "समुर्तिंत कितें बरयल’लें आसा? तें कशें वाचताय, सांगशी?" २७ ताणें पर्तिपाळून म्हळें: "सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळê तूजê शक्तीन, आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर्तलय, आनी तुजो मोग कर्ताय तसच तुज्या पेल्याचो कर्तलय." २८ आनी जेजून ताका सांगलें: "तुजो जबाब सार्को आसा; तशेंच कोर आनी तूं जिवीत जोडतलय." २९ पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हण दाखवंक ताणें जेजूक म्हळें: "तोर म्हजो पेलो कण?" ३० जेजून असो पर्तिपाळ केलो: 'कण-êक मनीस जेरिक्याक वचुंक जेरुजाल्या थावन देंवून येतालो; वाटेर तो चरांच्या हातांत सांपडलो; तãणीं ताचê कडे आसलें तितलेंय काण घेवन, ताका घाय पडोसोर मार घालो, ताका अर्दोमेल’लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. लूक. ३२ तसच êक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळेवन, तोय दुस्रê कुशीन सरन चलत फुडें गेलो. ३३ पूण êक वाटसूर सामारियेकार तेवशिल्यान वेताना ताचê सर्शें पावलो आनी, ताका पळेवन, त्या बाबड्याचे ताका चुर्चुरे दिसले. ३४ तो लागीं आयलो, तेल आनी सरो लावून ताणें ताचे घाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी êकê खाणावळिंत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. ३५ दूसऱ्या दिसा ताणें दन दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हळें: ‘ताचो सांबाळ कोर आनी कितेंय अगळो खोर्च तुका जायत जाल्यार, हांव परत येतां तेदनां तुका फारीक कर्तलं.’ ३६ ह्या तेगां भितोर कणें आपूण चरांच्या हातांत सांपडलल्याचो पेलो जावन दाखयलेंशें तुका दिसता ?" ३७ ताणें जाप दिलीː "ताची दय्या करून दाखयली ताणें. तेदनां जेजून ताका सांगलें: वच आनी तुंवूय तशेंच कोर."

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Good Samaritan, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm