ದಯ್ಯಾಳ್ ಸಾಮಾರಿಯೆಕಾರಾಚಿ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
The Parable of the Good Samaritan by Jan Wijnants (1670) shows the Good Samaritan tending the injured man.
The Good Samaritan by Aimé Morot (1880) shows the Good Samaritan taking the injured man to the inn.

Doiall Samariekarachi Vopar - The Good Samaritan (parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

This stained glass window illustrating the parable shows the priest and the Levite in the background (Church of St. Eutrope, Clermont-Ferrand).
The road from Jerusalem to Jericho.
A map of Palestine in the time of Jesus. Jericho is just north of the Dead Sea, with Jerusalem to the west.
फायल:2003 Austria 50 Euro Christian Charity back.jpg
Christian Charity coin.

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .’

ದಯ್ಯಾಳ್ ಸಾಮಾರಿಯೆಕಾರಾಚಿ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲುಕಾಸ್ 10 ː 25-37

25 ತೆದ್ನಾಂ ಜೆಜುಕ್ ಕಸಾಕ್ ಲಾವುಂಕ್ ಎಕಾ ಧರಂಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾನ್ ಉಠುನ್ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: "ಗುರುಜಿ, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ತಲಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?"
26 ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಅಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: "ಸಮುರ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲ್’ಲೆಂ ಆಸಾ? ತೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಚ್ತಾಯ್, ಸಾಂಗ್ಶಿ?"
27 ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್, ಸಗ್ಳ್ê ತುಜ್ê ಶಕ್ತಿನ್, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ತುಂ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಲಯ್, ಆನಿ ತುಜೊ ಮೊಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಕರ್ತಲಯ್."
28 ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: "ತುಜೊ ಜಬಾಬ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾ; ತಶೆಂಚ್ ಕೊರ್ ಆನಿ ತುಂ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ತಲಯ್."
29 ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತೊರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೆಲೊ ಕಣ್?"
30 ಜೆಜುನ್ ಅಸೊ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: 'ಕಣ್-êಕ್ ಮನಿಸ್ ಜೆರಿಕ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜೆರುಜಾಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾಲೊ; ವಾಟೆರ್ ತೊ ಚರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ; ತ್ãಣಿಂ ತಾಚ್ê ಕಡೆ ಆಸ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕಾಣ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ಘಾಯ್ ಪಡೊಸೊರ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ, ತಾಕಾ ಅರ್ದೊಮೆಲ್’ಲೊ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಪಳುನ್ ಗೆಲೆ. ಲುಕ್.
32 ತಸಚ್ êಕ್ ಲೆವಿತ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾವುನ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊಯ್ ದುಸ್ರ್ê ಕುಶಿನ್ ಸರನ್ ಚಲತ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ.
33 ಪುಣ್ êಕ್ ವಾಟ್ಸುರ್ ಸಾಮಾರಿಯೆಕಾರ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚ್ê ಸರ್ಶೆಂ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ, ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಬಾಬ್ಡ್ಯಾಚೆ ತಾಕಾ ಚುರ್ಚುರೆ ದಿಸ್ಲೆ.
34 ತೊ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ, ತೆಲ್ ಆನಿ ಸರೊ ಲಾವುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಘಾಯ್ ಬಾಂದ್ಲೆ, ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾಚೆರ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ êಕ್ê ಖಾಣಾವಳಿಂತ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರುನ್ ತಾಚೊ ಪರಾಮೊಸ್ ಕೆಲೊ.
35 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ದನ್ ದಿನಾರ್ ಕಾಡುನ್ ಖಾಣಾವಳ್ಕಾರಾಕ್ ದಿಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕೊರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಅಗ್ಳೊ ಖೊರ್ಚ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ತುಕಾ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಲಂ.’
36 ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭಿತೊರ್ ಕಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಚರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ಪೆಲೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂಶೆಂ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ ?"
37 ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿː "ತಾಚಿ ದಯ್ಯಾ ಕರುನ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ವಚ್ ಆನಿ ತುಂವುಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊರ್."

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Good Samaritan, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. en:Parables of Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm