देवाचे काकूतिचें रुपकार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
देवनागरी
       
The original Painting of Divine Mercy by Eugeniusz Kazimirowski, painted in 1934 in Vilnius under the guidance of Saint Mary Faustina Kowalska.
Faustina's chapel at her resting place, the Basilica of Divine Mercy in Krakow, Łagiewniki.

देवाचे काकूतिचें रुपकार[बदल]

Divine Mercy Image

१९३१ व्या वर्सा फेवरेराचे २२वेर पलांत घावान काकुत्सोर जेजू स्त. फावस्तीनाक दिश्टी पदटा. ती हे परीं बरयता;"एके सांजेर, हांव मज्या कुडान आसताना, हावें जेजूक एका दवेंफुल आंगवस्त्रांत पळेलो. एक हात उबारलोलो आधिंवेच्याक बेसांव आनी दुसरो अर्द्यार दवरलोलो. ताच्या आंगवस्त्रांतल्यान, दोन उजवाडाचें किरनां भायर सरतालीं, एक, तांबडें आनी दुसरें दवसार. हांव अगींच नियाळतालीं. एके वाटेन मजेर भिरांत सुटलेली आनी दुसरे वाटेन, व्हड कश्यालकाय भोगलेली. थोड्या वेळार जेजून माका सांगलें. "

"तुवें पळेलांय त्या परमणें चितार(पांयत) आनी सकला हीं उतरां बराय जेजू हांव तुजेर पातयेतान, माका जाय त्या रुपकाराक पयलो तुमच्या कोपेलांत मान दिलोलो आनी उपरांत सगल्या संवसारांत (पुस्तक४७)

The first Divine Mercy painting by Kazimierowski (1934) at the Divine Mercy Sanctuary (Vilnius).

ह्या रुपकाराची समजनी[बदल]

सांत फावस्तीनाच्या काँफेसरान तिचें लागीं मागलें, सुयान जेजू कडे विचार म्हुण ह्यां २ किरनांची समजणी. तिणें जेजू लागीं विंचारतोच. ताणें हेपरीं समजणी दिली. "किरनां ह्या रुपकाराचेर दाकयतात रगत आनी उदक जें म्हजे काकूतिंतल्या थावांतलें व्हांवलें, जेदना खुरसार म्हजें खंतिबरीत काळीज विदारलें. हीं दवसार किरनां दाखयतात उदक जें दुता आमचो अत्मो आनी तांबडीन किरनां-रगत जें वर्तवता अतम्यांचें जिवीत. हीं किरनां सांबाळतात मुनश्याक म्हज्या बापाच्या रागांतलो. सुकी हो जो किरनांच्या आसऱ्या खाल जियेता, कित्याक थीवं केदनांच देवाचे नितीचो हात पावचोना." (पुस्तक २९९)

हांव मुनश्यांक एक आयदन दितां, जाचे वरवीं सगल्यांनीन काकूतीचे झरिशीं वचेवंक जाय कुरपा घेवंक. तें आयदन वर्तवता हें रुपकार(चितार) आनी ताचेर हें बरोवप आसूं : जेजू हांव तुजेर पातयेंतां (पुस्तक ३२७)

हांव भासायतां कोण ज्या रुपकाराक मान दिता केदनांच एमकोंडांत वेचनां. त्या भयार, ह्या सांवसारांत, अदिक करुन मरणाच्या वेळार दुस्मानांचेर अयत वरतले. हांवुंच ताका सांबाळतलों मजो अनोद जालेल्या परीं (पुस्तक ४८ )

The main sanctuary of Divine Mercy is Kraków-Łagiewniki.

देवाचे काकूतीचो तेर्स[बदल]

देवाचे काकूतीच्या तेरसाचो अरांब : १९३५ व्या वर्सा सेतेंबराचे १३वेर स्त. फावस्तीनान एक बडवो पळेलो, देवाची नित करूंक पाटयलोलो. विस आनी घडघडे ताच्या हातांत आसलेले. देवाच्या रागाच्यो खुणा म्हुणून तिका कळोन आयलें. देवान पाटयलो म्हुण संवसाराक, अदिक करुन एका खेरीत गांवांक खास्त लावनच्याक. त्या बरी ती खतखतीत मागणीं करूंक लागली. तिणें बडव्या लाग्हीं काकूत कर म्हून प्रार्थून मागलें. पुण, तिका दिसन आयलें तीचीं मागणीं देवाचो  पालोंवक फळादीक न्हय म्हुण. तेदनां सगली त्रिनिदाद तिका दिश्टी पडली. ती त्या पर्जळान सगलीच गुस्पली. त्या बरोबार, तिणें हीं उतरां आयकलीं "सासणाच्या बापा, हांव तुचा भेयटयतां आमच्या आनी सगल्या सौंवसाराच्यां पातकामच्या फारिकपणा भव खातीर, तुज्या भौ मोगाळा पुतराची आनी आमच्या धनया आनी सोडवणारा, जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आनी अत्मो आनी देवपण. ताच्या भौ दुखेस्त कशतां खातीर, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर." ह्यां उतरांनीं तिणें संवसाराच्या सालवासांवां खातीर देवाक उलो मारुंक सुरू केलें. आनी अज्यापांचें अज्याप ! ह्या मागण्याची पदवी इतली कि बडव्या लाग्हीं आणीक खास्त लावंक गडना जालें." ( पुस्तक ४७४, ४७५)

दुसऱ्या दिसा कोपेलांत भितर सरताना हीं उतरां तिणें आयकलीं :- "जितले पावटी तूं कोपेलांत भितर सरताय, तितले पावटी म्हुण हावें काल मागणें शिकयलां तें. "तिणें हें मागणें म्हुणल्या उपरांत, नव्यना जा आयकली सांगून - "हें मागणें देवाचो राग पालोंवक चड फळादीक. तूं तेरसाच्या काँतार म्हुण हे परीं. "

काकूतीचो तेर्स ( चापलेत )[बदल]

'पयली म्हुण :

एक आमच्या बापा, एक नमान मोरये आनी एक सतमांताम'

त्या उपरांत मोट्यां फोड्यांचेर ( आमच्या बापा सुयातेर ) म्हुण :

सासणाच्या बापा, हांव तुका भेतयतां आमच्या आनी सगल्या संसाराच्यां पातकांच्या फारिकपणा खातीर, तुज्या भौ मोगाळा पुतराची आनी आमच्या धनया आनी सोडवणारा, जेजू, क्रिस्ताची कूड आनी रगत आनी अत्मो आनी देवपन. ताचे भौ दुखेस्त कश्टां खातीर, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर.

दाकट्यां फोड्यांचेर ( नमान मोरयेस सुयातेर ) १० पावटी म्हण :

ताच्या भौ दुखेस्त कश्टां खातीर, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर.

(तेरसाचे परीं (५) खाण उपरांत ) निमाणें खाणा उपरांती शेटीं, ३ पावतीयी म्हुण :

पवित्र देवा, पवित्र सर्वपदवेदारा, पवित्र मोर्नाविण, आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर.

चित्र प्रदर्शण[बदल]

पळेयात[बदल]

Divine_Mercy

Chaplet_of_Divine_Mercy

Divine_Mercy_image

Diary:_Divine_Mercy_in_My_Soul