ದೆವಾಚೆ ಕಾಕೂತಿಚೆಂ ರುಪ್ಕಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
The original Painting of Divine Mercy by Eugeniusz Kazimirowski, painted in 1934 in Vilnius under the guidance of Saint Mary Faustina Kowalska.
Faustina's chapel at her resting place, the Basilica of Divine Mercy in Krakow, Łagiewniki.

ದೆವಾಚೆ ಕಾಕೂತಿಚೆಂ ರುಪ್ಕಾರ್[बदल]

Divine Mercy Image


1931 ವ್ಯಾ ‌ವರ್ಸಾ ಫೆವ್ರೆರಾಚೆ 22ವೆರ್ ಪಲಾಂತ್ ಘಾವಾನ್ ಕಾಕುತ್ಸೊರ್ ಜೆಜು ಸ್ತ. ಫಾವ್ಸ್ತೀನಾಕ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪದ್ಟಾ. ತಿ ಹೆ ಪರಿಂ ಬರಯ್ತಾ;"ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್, ಹಾಂವ್‌ ಮಜ್ಯಾ ಕುಡಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾವೆಂ ಜೆಜುಕ್ ‌ಎಕಾ ದವೆಂಫುಲ್ ಆಂಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಲೊ. ‌ಎಕ್ ಹಾತ್‌ ಉಬಾರ್ಲೊಲೊ ಆಧಿಂವೆಚ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ‌ದೋನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಕಿರ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ, ‌ಎಕ್, ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ದವ್ಸಾರ್. ಹಾಂವ್‌ ಅಗೀಂಚ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲಿಂ. ಎಕೆ ‌ವಾಟೆನ್ ಮಜೆರ್ ಭಿರಾಂತ್ ಸುಟ್ಲೆಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ‌ವಾಟೆನ್, ‌ವ್ಹಡ್ ಕಶ್ಯಾಲ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲೆಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"तुवें">"

"ತುವೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಣೆಂ ಚಿತಾರ್(ಪಾಂಯ್ತ್) ಆನಿ ಸಕ್ಲಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಯ್ ಜೆಜು ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾನ್, ಮಾಕಾ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ರುಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ‌ಮಾನ್ ದಿಲೊಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ (ಪುಸ್ತಕ್47)

ಹ್ಯಾ ರುಪ್ಕಾರಾಚಿ ಸಮ್ಜನಿ[बदल]

The first Divine Mercy painting by Kazimierowski (1934) at the Divine Mercy Sanctuary (Vilnius).

ಸಾಂತ್ ಫಾವ್ಸ್ತೀನಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಫೆಸ್ರಾನ್ ತಿಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಸುಯಾನ್ ಜೆಜು ‌ಕಡೆ ‌ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹ್ಯಾಂ 2 ಕಿರ್ನಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ. ತಿಣೆಂ ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ವಿಂಚಾರ್ತೊಚ್. ತಾಣೆಂ ಹೆಪ್ರಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. "ಕಿರ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ರುಪ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಜೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಕೂತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಥಾವಾಂತ್ಲೆಂ ವ್ಹಾಂವ್ಲೆಂ, ಜೆದ್ನಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಂತಿಬ್ರಿತ್ ಕಾಳೀಜ್ ವಿದಾರ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ದವ್ಸಾರ್ ಕಿರ್ನಾಂ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಉದಕ್ ಜೆಂ ದುತಾ ಆಮ್ಚೊ ಅತ್ಮೊ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೀನ್ ಕಿರ್ನಾಂ-ರಗತ್ ಜೆಂ ವರ್ತವತಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್. ಹಿಂ ಕಿರ್ನಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್ ಮುನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಂತ್ಲೊ. ಸುಕಿ ಹೊ ಜೊ ಕಿರ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಜಿಯೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೀವಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ದೆವಾಚೆ ನಿತೀಚೊ ಹಾತ್‌ ಪಾವ್ಚೊನಾ." (ಪುಸ್ತಕ್ 299)

ಹಾಂವ್‌ ಮುನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ‌ಎಕ್ ಆಯ್ದನ್ ದಿತಾಂ, ಜಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಲ್ಯಾಂನೀನ್ ಕಾಕೂತೀಚೆ ಝರಿಶಿಂ ವಚೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕುರ್ಪಾ ಘೆಂವ್ಕ್. ತೆಂ ಆಯ್ದನ್ ವರ್ತವತಾ ಹೆಂ ರುಪ್ಕಾರ್(ಚಿತಾರ್) ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಹೆಂ ಬರೊವಪ್ ಆಸುಂ : ಜೆಜು ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂತಾಂ (ಪುಸ್ತಕ್ 327)

ಹಾಂವ್‌ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂ ‌ಕೊಣ್ ಜ್ಯಾ ರುಪ್ಕಾರಾಕ್ ‌ಮಾನ್ ದಿತಾ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಎಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ವೆಚ್ನಾಂ. ತ್ಯಾ ಭಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಾಂವ್ಸಾರಾಂತ್, ಅದಿಕ್‌ ಕರುನ್‌ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆರ್ ಅಯ್ತ್ ವರ್ತಲೆ. ಹಾಂವುಂಚ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಂ ಮಜೊ ಅನೋದ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ (ಪುಸ್ತಕ್ 48 )

ದೆವಾಚೆ ಕಾಕೂತೀಚೊ ತೆರ್ಸ್[बदल]

ದೆವಾಚೆ ಕಾಕೂತೀಚ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಚೊ ಅರಾಂಬ್ : 1935 ವ್ಯಾ ‌ವರ್ಸಾ ಸೆತೆಂಬ್ರಾಚೆ 13ವೆರ್ ಸ್ತ. ಫಾವ್ಸ್ತೀನಾನ್ ‌ಎಕ್ ಬಡ್ವೊ ಪಳೆಲೊ, ದೆವಾಚಿ ನಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಯ್ಲೊಲೊ. ವಿಸ್ ಆನಿ ಘಡ್ಘಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚ್ಯೊ ಖುಣಾ ಮ್ಹುಣುನ್ ತಿಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾನ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್, ಅದಿಕ್‌ ಕರುನ್‌ ‌ಎಕಾ ಖೆರೀತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾವನ್ಚ್ಯಾಕ್. ತ್ಯಾ ‌ಬರಿ ತಿ ಖತ್ಖತೀತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಬಡ್ವ್ಯಾ ಲಾಗ್ ಹಿಂ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್ ಮ್ಹೂನ್ ಪ್ರಾರ್ಥುನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ತಿಕಾ ದಿಸನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೀಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾಚೊ ಪಾಲೊಂವಕ್ ಫಳಾದೀಕ್ ನ್ಹಯ್‌ ಮ್ಹುಣ್. ತೆದ್ನಾಂ ಸಗ್ಲಿ ತ್ರಿನಿದಾದ್ ತಿಕಾ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿ. ತಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಾನ್ ಸಗ್ಲೀಚ್ ಗುಸ್ಪಲಿ. ತ್ಯಾ ಬರೊಬಾರ್, ತಿಣೆಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ "ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಹಾಂವ್‌ ತುಚಾ ಭೆಯ್ಟಯತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸೌಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕಾಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ಭವ್ ‌ಖಾತಿರ್, ತುಜ್ಯಾ ಭೌ ಮೊಗಾಳಾ ಪುತ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣಾರಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗತ್, ಆನಿ ಅತ್ಮೊ ಆನಿ ದೇವ್‌ಪಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಭೌ ದುಖೆಸ್ತ್ ಕಶ್ತಾಂ ‌ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್." ಹ್ಯಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ತಿಣೆಂ ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವಾಂ ‌ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ! ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಇತ್ಲಿ ಕಿ ಬಡ್ವ್ಯಾ ಲಾಗ್ ಹಿಂ ಆಣಿಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಗಡ್ನಾ ಜಾಲೆಂ." ( ಪುಸ್ತಕ್ 474, 475)

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಭಿತರ್‌ ಸರ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ :- "ಜಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ತುಂ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಭಿತರ್‌ ಸರ್ತಾಯ್, ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾವೆಂ ಕಾಲ್‌ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ. "ತಿಣೆಂ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹುಣ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನವ್ಯನಾ ಜಾ ಆಯ್ಕಲಿ ಸಾಂಗುನ್ - "ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೆವಾಚೊ ರಾಗ್ ಪಾಲೊಂವಕ್ ‌ಚಡ್ ಫಳಾದೀಕ್. ತುಂ ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಂತಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಹೆ ಪರಿಂ. "

ಕಾಕೂತೀಚೊ ತೆರ್ಸ್ ( ಚಾಪ್ಲೆತ್ )[बदल]

The main sanctuary of Divine Mercy is Kraków-Łagiewniki.

ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹುಣ್ :

‌ಎಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ‌ಎಕ್ ನಮಾನ್ ಮೊರ್ಯೆ ಆನಿ ‌ಎಕ್ ಸತ್ಮಾಂತಾಂ


ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಟ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ( ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಸುಯಾತೆರ್ ) ಮ್ಹುಣ್ :

ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ಭೆತಯ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ‌ಖಾತಿರ್, ತುಜ್ಯಾ ಭೌ ಮೊಗಾಳಾ ಪುತ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣಾರಾ, ಜೆಜು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೊ ಆನಿ ದೆವ್ಪನ್. ತಾಚೆ ಭೌ ದುಖೆಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಂ ‌ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್.

ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ( ನಮಾನ್ ಮೊರ್ಯೆಸ್ ಸುಯಾತೆರ್ ) 10 ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ :

ತಾಚ್ಯಾ ಭೌ ದುಖೆಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಂ ‌ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್.


(ತೆರ್ಸಾಚೆ ಪರಿಂ (5) ‌ಖಾಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ) ನಿಮಾಣೆಂ ಖಾಣಾ ಉಪ್ರಾಂತಿ ಶೆಟಿಂ, 3 ಪಾವ್ತೀಯಿ ಮ್ಹುಣ್ :

ಪವಿತ್ರ್ ದೆವಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಸರ್ವಪದವೆದಾರಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಮೊರ್ನಾವಿಣ್, ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್.

ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶಣ್[बदल]


ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

Divine_Mercy

Chaplet_of_Divine_Mercy

Divine_Mercy_image

Diary:_Divine_Mercy_in_My_Soul