रूजाय सायबीण

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Madonna with Rosary, South-Tyrol, Austria
The most commonly known format of the Rosary, flanked by the Bible and a free-standing Crucifix.
Nuestra Señora del Santisimo Rosario
Our Lady of Lourdes with Rosary beads
Bernardo Cavallino - La Visione di San Domenico (anni 1640)

रूजाय सायबीण[बदल]

Our Lady of the Holy Rosary

अक्तबराचे ७वेर आख्या संवसारांत रूजाय सायबिणीची परोब समरंभतात. जेदनां ७वेर अक्तबराचे १५७१ वर्सा क्रिस्ती फौजेन लेपांतो झुसांत तुरकीचे फौजेचेर जैत व्हेलें तेदनां त्या काळाच्या पियो वव्या पाप सायबान आंकवार मारयेचे उपकार आठवंक ही परोब परगट केली. १७१६ वर्सा कुंवर येवगेने आनी ताचे फौजेन हुंगार्य देसांत त्याच दुस्मानाचेर लडाय करुन जैत मेळयलें त्या समयार ही परोब आख्या संवसाराचे पवित्र सभेक ती परगट केली. ल्यांव शीयिव्या पाप सायबान अक्तबराचो म्हयनो रूजाय सायबिणीक भेटयलो.


रूजाय ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार रजांची व गुलाबांची बाग (गारदेन अफ रोसेस). जेदनां आमी रूजायचें मागणें म्हणताना "नमान मारये" म्हणतांव तेदना सायबीण मारयेक एक भाशेन आमी एक एक रजाचें फुल भेटयतांव आनी आमचो मोग तिचे सवें आमी दाखयतांव. रज जावन आसा सगळ्या फुलां मदें सोबीत आनी सगळ्यां फुलांची राणी. अशें आसतां रूजायचें मागणें सगळ्यां भक्तांचें रज आमच्यान म्हणूं येता.

रूजायचें मागणें जावन आसा एक सोपूर्ण मागणें काराण तांतूंत आमी आमचे सोडवणेचो मुखी गूट नियाळतांव. एके भाशेन रूजायच्या मागण्यांत आमकां नव्या कराराचो आठाप मेळता. हो नव्या कराराचो आठाप च्यार भागांनी वांटलोलो आसा. संतसाचो भाग, उजवाडाचो भाग, दुखींचो भाग आनी म्हंयेचो व अनोदाचो भाग. दर एक भाग पांच गुटांनी वांटलोलो आसा. अशें मेळून सगळे विस सोडवणेचे गूट आमी रूजायेंत नियाळतांव.


आतांच्या काळार जायत्यां जाणामचो असो समज आसा. रूजायचें मागणें आमी किताक करूंक जाय ? रूजायचें मागणें आमी कित्याक करूंक जाय ? पवित्र मिसाचे भेटेंत आनी हेर संवस्कारांनी वांटो घेतांव तो पुरो. हेर जाण म्हणतात कि ह्या मागण्यांत परत परत तींच मागणीं आमी उचारतांव ( प्रायेर अफ रेपेतित्यन ) आनी हें मागणें मागीर " मनतनवस" जाता. बिस्प फुलतन स्हेयेन त्या विचारा वयर आपल्या जिवितांतली एक घडणी सांगता. एक दीस ताचेशीं एक अस्तरी आपल्या माग्याक () घेवन आयली आनी रजाराच्या मागण्यां व्हयर अशें म्हणूंक लागली : "रूजायच्या मागण्यांत आमी परत परत तींच उतरां उचारतात आनी जो कोण परत परत तींच उतरां उचारता तो एक फटकिरो. जो मनीस परत तींच उतरां म्हणता ताका हांव केदनांच सत्मानच्याक ना

बिस्प स्हेयेन-आन तिचे कडे विचारलें : "तुजे बरोबर आयला तो मनीस कोण?" तिणें जाबाब दिलो; "तो म्हजो मोगी" "तो तुजो मोग करता ?" अशें बिस्पान विचार घालो तेदना तिणें म्हणलें " "दुभाविण तो म्हजो मोग करता". "हें तुका कशें कळून आयलें ?" ताणें फुडें विचारलें. "तानणें म्हाका सांगलां" अशें तिणें सट करुन सांगलें. "तानें तुका कसल्यां उतरांनीं आपुण मोग करता म्हण सांगलां ?" बिस्पान विचार केलो. तिणें सांगलें "हांव तुजो मोग करतां". "तुका ताणें अशें निमाणें केदनां म्हणलां ?" "सुमार एक हर जालें". "ताचे पयलें अशें ताणें म्हणललें?" "हय, कालचे रात्री म्हणललें". "ताणें तुका कितें म्हणललें?" "हांव तुजो मोग करतां." "आनी ताचे आदीं केदनां तरी आपुण मोग करता म्हण सांगललें?" "दर दिसा तो म्हाका म्हणता." "तशें जाल्यार" बिस्पान फुडें म्हणलें, "ताका तूं सत मांदीनाका. तो परत तींच उतरां म्हणता. तो फटकिरो".


सत म्हणल्यार जितले पाववटी एक मनीस दुसऱ्यां सवें आपुण मोग करता म्हण सांगता तितले पावटी एके नवे भाशेन आपल्या मोगाची थिरावणी (आससुरांचे) करता. तेच भाशेन जितले पावटी आमी रूजायच्या मागण्यांत तींच उतरां उचारतांव तितलेय पावटी आमचे सर्गींचे माये सवें आमचो मोग थिरायतांव आनी आमचे संबंद तिचे सवें वाडयतांव.

रूजायच्या मागण्यांतल्यान सायबिणीची इतली आमी भक्ती करतांव आनी तिका आमी मान दितांव जाल्यार ह्या मागण्यांतल्यां जेजू तिच्या पुताचो जागो खंय आसा? मारये आदीं जेजूक पयलो मान दिंवक जाय. खरें म्हणल्यार रूजायचें मागणें जेजूच्या जिविता, मरणा, जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आठाप जावन आसा. जेदनां आमी 'आमच्या बापा' आनी 'नमान मोरये' म्हणतांव तेदनां आमचें ध्यान मन जे सोडवणेचे गूट उचारतांव ताचेर आसूंक जाय. आनी ताचेर आमचो निहाळ जावंक गरज.


जेजूचें जिवीत आमच्यां दोळयां सामकार दवरून मारयेच्या सांगाता आनी तिचे उदेशीं जेजू मुखा आमचे आंवडे आनी अत्रेक घालूंक जाय. तिचे विणवणेन मागलें जाल्यार जेजू तिका केदनांच ना म्हणचोनां. जशें ताणें तिच्या उतराक काना गांवांत उदक आसलें तो सरो करुन आपलें पयलें विजमीत केलें.


जितले पावटी सायबीण माय मनशाक दिश्टी पडली तितलेय पावटी तिणें रूजायचें मागणें संवसारांत शांती हाडुंक वापरूंक सांगलें. त्याच बरोबर रूजायचें मोलादीक हातयार वायटाचेर झुजूंक आनी आमचें पवित्रपण आनी भागेवंतपण जोडूंक हो खेरीत उपाय म्हण उगडास केला. आमच्या खासगी, फामिलीच्या आनी समुदायक तेरसा उदेशीं रूजाय सायबिणीची भक्ती विस्तारुंक आनी हे भक्ते उदेशीं आमचें आनी संवसाराचें भागेवंतपण जोडूंक ही रजांची बाग आमी शिंपुंया, तीची अपुर्बाय करुंया.

पळेयात[बदल]

Rosary

Ruzai Saibinnicho Ters - The Holy Rosary

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रूजाय_सायबीण&oldid=170145" चे कडल्यान परतून मेळयलें