ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬೀಣ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Madonna with Rosary, South-Tyrol, Austria
The most commonly known format of the Rosary, flanked by the Bible and a free-standing Crucifix.
Nuestra Señora del Santisimo Rosario
Our Lady of Lourdes with Rosary beads
Bernardo Cavallino - La Visione di San Domenico (anni 1640)

Our Lady of the Holy Rosary[बदल]

ಅಕ್ತಬರಾಚೆ 7ವೆರ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀಚಿ ಪರೊಬ್ ಸಮ್ರಂಭತಾತ್. ಜೆದ್ನಾಂ 7ವೆರ್ ಅಕ್ತಬರಾಚೆ 1571 ‌ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫೌಜೆನ್ ಲೆಪಾಂತೊ ಝುಸಾಂತ್ ತುರ್ಕೀಚೆ ಫೌಜೆಚೆರ್ ಜೈತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಿಯೊ ವವ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರ್ಯೆಚೆ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಆಠ್ವಂಕ್ ಹಿ ಪರೊಬ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ. 1716 ‌ವರ್ಸಾ ಕುಂವ್ರ್ ಯೆವ್ಗೆನೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಫೌಜೆನ್ ಹುಂಗಾರ್ಯ್ ದೆಸಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್‌ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆರ್ ಲಡಾಯ್ ಕರುನ್‌ ಜೈತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಸಮ್ಯಾರ್ ಹಿ ಪರೊಬ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ‌ಸಭೆಕ್ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ. ಲ್ಯಾಂವ್ ಶೀಯಿವ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಅಕ್ತಬರಾಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.

ರೂಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ರಜಾಂಚಿ ವ ಗುಲಾಬಾಂಚಿ ಬಾಗ್ (ಗಾರ್ದೆನ್ ಅಫ್ ರೊಸೆಸ್). ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ "ನಮಾನ್ ಮಾರ್ಯೆ" ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾ ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಮಾರ್ಯೆಕ್ ‌ಎಕ್ ‌ಭಾಶೆನ್ ಆಮಿ ‌ಎಕ್ ‌ಎಕ್ ರಜಾಚೆಂ ಫುಲ್‌ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ತಿಚೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ದಾಖಯ್ತಾಂವ್. ರಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಮದೆಂ ಸೊಬೀತ್‌ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಣಿ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ರಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣುಂ ಯೆತಾ.

ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ‌ಎಕ್ ಸೊಪುರ್ಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಾರಾಣ್ ತಾಂತುಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ಮುಖಿ ಗುಟ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಂವ್. ಎಕೆ ‌ಭಾಶೆನ್ ರೂಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೊ ಆಠಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೊ ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೊ ಆಠಾಪ್ ಚ್ಯಾರ್ ಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟ್ಲೊಲೊ ಆಸಾ. ಸಂತ್ಸಾಚೊ ‌ಭಾಗ್, ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ‌ಭಾಗ್, ದುಖೀಂಚೊ ‌ಭಾಗ್ ಆನಿ ಮ್ಹಂಯೆಚೊ ವ ಅನೊದಾಚೊ ‌ಭಾಗ್. ದರ್‌ ‌ಎಕ್ ‌ಭಾಗ್ ‌ಪಾಂಚ್ ಗುಟಾಂನಿ ವಾಂಟ್ಲೊಲೊ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಮೆಳೂನ್‌ ಸಗ್ಳೆ ವಿಸ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚೆ ಗುಟ್ ಆಮಿ ರೂಜಾಯೆಂತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಂವ್.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಜಾಣಾಮ್ಚೊ ಅಸೊ ‌ಸಮಜ್ ಆಸಾ. ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಮಿ ಕಿತಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ? ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ? ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆ ಭೆಟೆಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂವ್ಸ್ಕಾರಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಂವ್ ತೊ ಪುರೊ. ಹೆರ್ ‌ಜಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ‌ಪರತ್ ‌ಪರತ್ ತೀಂಚ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಮಿ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್ ( ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಫ್ ರೆಪೆತಿತ್ಯನ್ ) ಆನಿ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾಗೀರ್‌ " ಮಂತನವಸ್" ಜಾತಾ. ಬಿಸ್ಪ್ ಫುಲ್ತನ್ ಸ್ಹೆಯೆನ್ ತ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ‌ಎಕ್ ಘಡ್ಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ‌ಎಕ್ ‌ದೀಸ್ ತಾಚೆಶಿಂ ‌ಎಕ್ ಅಸ್ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಯಾಕ್ () ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ರಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ವ್ಹಯ್ರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ : "ರೂಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ‌ಪರತ್ ‌ಪರತ್ ತೀಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜೊ ‌ಕೊಣ್ ‌ಪರತ್ ‌ಪರತ್ ತೀಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ತಾ ತೊ ‌ಎಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ. ಜೊ ಮನೀಸ್‌ ‌ಪರತ್ ತೀಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್‌ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸತ್ಮಾನ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾ

ಬಿಸ್ಪ್ ಸ್ಹೆಯೆನ್-ಆನ್ ತಿಚೆ ‌ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ : "ತುಜೆ ಬರೊಬರ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ ಮನೀಸ್‌ ‌ಕೊಣ್?" ತಿಣೆಂ ಜಾಬಾಬ್ ದಿಲೊ; "ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಿ" "ತೊ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ?" ಅಶೆಂ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ‌ವಿಚಾರ್ ಘಾಲೊ ತೆದ್ನಾ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ " "ದುಭಾವಿಣ್ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ". "ಹೆಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ?" ತಾಣೆಂ ಫುಡೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. "ತಾನ್ಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ" ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಸಟ್ ಕರುನ್‌ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ತಾನೆಂ ತುಕಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಆಪುಣ್‌ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ?" ಬಿಸ್ಪಾನ್ ‌ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ "ಹಾಂವ್‌ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ". "ತುಕಾ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಲಾಂ ?" "ಸುಮಾರ್ ‌ಎಕ್ ಹರ್ ಜಾಲೆಂ". "ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲಲೆಂ?" "ಹಯ್, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಲಲೆಂ". "ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲಲೆಂ?" "ಹಾಂವ್‌ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ." "ಆನಿ ತಾಚೆ ಆದಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರಿ ಆಪುಣ್‌ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ?" "ದರ್‌ ದಿಸಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ." "ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌" ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, "ತಾಕಾ ತುಂ ಸತ್ ಮಾಂದೀನಾಕಾ. ತೊ ‌ಪರತ್ ತೀಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ".

ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ವಟಿ ‌ಎಕ್ ಮನೀಸ್‌ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಆಪುಣ್‌ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಎಕೆ ನವೆ ‌ಭಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಥಿರಾವ್ಣಿ (ಆಸ್ಸುರಾಂಚೆ) ಕರ್ತಾ. ತೆಚ್‌ ‌ಭಾಶೆನ್ ಜಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿ ರೂಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತೀಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಯ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ಗೀಂಚೆ ಮಾಯೆ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಥಿರಾಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ‌ಸಂಬಂದ್ ತಿಚೆ ಸವೆಂ ವಾಡಯ್ತಾಂವ್.

ರೂಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀಚಿ ಇತ್ಲಿ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಮಿ ‌ಮಾನ್ ದಿತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂ ಜೆಜು ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಮಾರ್ಯೆ ಆದಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಪಯ್ಲೊ ‌ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ, ಮರ್ಣಾ, ಜಿವಂತಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಠಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ 'ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ' ಆನಿ 'ನಮಾನ್ ಮೊರ್ಯೆ' ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಮನ್‌ ಜೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚೆ ಗುಟ್ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ನಿಹಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗರಜ್‌.

ಜೆಜೂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವ್ರುನ್ ಮಾರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ತಿಚೆ ಉದೆಶಿಂ ಜೆಜು ಮುಖಾ ಆಮ್ಚೆ ಆಂವ್ಡೆ ಆನಿ ಅತ್ರೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿಚೆ ವಿಣ್ವಣೆನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಜೆಜು ತಿಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊನಾಂ. ಜಶೆಂ ತಾಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉದಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೊ ಸರೊ ಕರುನ್‌ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಮಾಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿ ತಿತ್ಲೆಯ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಿಣೆಂ ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್‌ ಬರೊಬರ್ ರೂಜಾಯ್ಚೆಂ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಹಾತ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟಾಚೆರ್ ಝುಜುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರಪಣ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹೊ ಖೆರೀತ್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ, ಫಾಮಿಲೀಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಕ್ ತೆರ್ಸಾ ಉದೆಶಿಂ ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀಚಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಹೆ ಭಕ್ತೆ ಉದೆಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಚೆಂ ಭಾಗೆವಂತಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಿ ರಜಾಂಚಿ ಬಾಗ್ ಆಮಿ ಶಿಂಪುಂಯಾ, ತೀಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಕರುಂಯಾ.

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೂಜಾಯ್_ಸಾಯ್ಬೀಣ್&oldid=192324" चे कडल्यान परतून मेळयलें