"ಲೋಕ್‌ಗಣ್ತಿ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್" हाका दुवे आशिल्लीं पानां

Jump to navigation Jump to search
हाका कितें जडता      
गाळणे लिपयात दुरास्थ-समावेस | लिपयात दुवे | लिपयात पुनर्निर्देशन

मुखावेली पानां ಲೋಕ್‌ಗಣ್ತಿ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್: हाका जडतात

पळयात (आदलीं 50 | फुडलें 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)पळयात (आदलीं 50 | फुडलें 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)