ಲೋಕ್‌ಗಣ್ತಿ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Lokgonnti chem Pustok
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : लोकगणती चें पुस्तक

Book of Numbers[बदल]

Priest, Levite, and furnishings of the Tabernacle
Figures A Plague Inflicted on Israel While Eating the Quails
Balaam and the Angel (illustration from the 1493 Nuremberg Chronicle)

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ[बदल]

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕ್‌ಗಣ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾವ್ ದಿಲಾಂ, ತೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂತ್ಲೆಂ (ಪೆಂತಾತೆವ್ಚ್) ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್, ತಾಂತುಂತ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾ : ಬಾರಾ ಕುಳಾಂಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಗಣ್ತ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ (ಲೋಕ್.1 ಆನಿ 26). ದೆಖುನ್ ಗ್ರೆಗ್ ಭಾಶೆನ್ ಆರೀಠ್ಮಯ್, 'ಕುಳಾಂಚೆ ಆಂಕ್ಡೆ', ಇಂಗ್ಲೆಜೀಂತ್ 'ನುಂಬ್ಯ್ರ್ಸ್' ಹೆಂ ನಾವ್ ಆಸಾ. ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಬಾಮಿದ್ಬಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಗೆ 'ಅರಣ್ಯಾಂತ್', ಹೆಂ ಉತರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಲೊಕಾಂತ್ ಮೆಲ್ತಾ. ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ವಿಶಯ್ ಹೊ: ಲೇವಿ-ಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಸಿನಾಯ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಸಾ ಪರ್ಯಾನ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಕ್, ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾದೆಸ್ಹ್-ಆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರ್ಜಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರತ್. ತಿ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಅದೀಕ್ ಕಾಳ್ ಉರ್ತಾ.

ಖುಬ್ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ-ಮ್ಹಾಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ. ಯಾದ್ನಿಕಿ ಪರಂಪರೆಚಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಯಾದ್ನಿಕಿ ಸಂಪಾದ್ಪ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ (ಲೋಕ್. 1-10 ಆನಿ 26-36). ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಝರೀಂತ್ಲಿಂ ಮಾಣ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಂ : ಯಾಹಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಎಲಹಿಸ್ತ್ ಪರಂಪರಾ (ಲೋಕ್. 11-25).

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸೀಕ್ ಗಿರಪ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೊ ಹೊ : ಬಾರಾ ಕುಳಾಂ, ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರನ್, ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಕಾನಾಂಆನ್-ದೆಸಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ನಿತಳ್-ನಿವಳ್ ನಾ ಖುಬ್ ಆಡ್ಖಳಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಲಾರ್ ಗಾವ್ತಾತ್.

ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಕ್ ಹೇತು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ[बदल]

ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಜುದೇವ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ರಿತಿ ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯೆತಾತ್. ದೇವ್ ಪವಿತ್ರ್, ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಆಸಾ, ತೊ ತಿಕಾ ರಾಖ್ತಾ ಆನಿ ಚಲಯ್ತಾ. ಧರ್ಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಪರ್ಜೆಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಬಗ್ಸೊಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ, ದೆಖುನ್ ದೆವಾಯ್ಶಿಂ ರಾವುಂ ಆಯ್ತಾ, ಕುಳಾಂ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ತಂಬು-ಶಿಂ ರಾವ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್, ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಹಿಂ ಕುಳಾಂ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ರಾವ್ತಲಿಂ. ಬರಯ್ಣಾರಾಚೊ ಹೇತು ಹೊ: ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ಚಾರಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ದಾಖಳ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ತಾಂಚೊ ಪರಾಮಸ್ ಕರ್ತಾ.

ತೇಚ್ ಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಪಾಪ್. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆ ಸವೆ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣುಯ್ ಥಾವೆಂ ಜಾತಾ (ಲೋಕ್. 14 ಆನಿ 16-17). ಫುಡಾರಿ ಕಾಳ್ಜಿ ದಾಖಯ್ತಾತ್, ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಡ್‌ಚಣೀಯ್ ಆಸಾತ್ (ಲೋಕ್. 20/2-13). ಪರ್ಜಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿನಿಧೀಂಚೆರ್ ಪರ್ತತಾ. ದೆವಾನ್ ಪರ್ಜೆಕಡೆ ಕೆಲಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೆರ್ ಆಡ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಕುಡ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಭಜ್ತಾತ್ (ಲೋಕ್. 25). ದೇವ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕಡೆ ಕಾರಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಟಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ರಾಖ್ತಾ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆ‌ಚ್ಕ್ ಖಾಸ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸೊಡೊಣೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಕಶ್ಟಾಂ ವರ್ವಿಂ ಪರ್ಜಾ ದೆವಾಯ್ಶಿಂ ಪರತ್ ಯೆತಾ, ಹಂಈಯ್ ವಿಶಯ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅವಿಸ್ವಾಶಿ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಪಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಅಜುನುಯ್ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ, ಅಜುನ್ ಘರಾಯ್ಸಲಾಮತಿ ಪಾವುಂಕ್ ನಾಸ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಯಾತ್ರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾ, ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಆಕ್'ಖಿ ಪರ್ಜಾ ವಾಟ್ಸುರ್-ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ಲಿ ಸುಟನ್, ತಿ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಸಾಣ್ ವೆಯ್ತಾ. ಬೇಜಬಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಪರ್ಜಾ ಸಲಾಮತಿ ಪಾವನಾ, ದೆವಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಭಾಶೆನ್ ವಾಡೊನಾ, ಪುಣ್ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತುಚ್ ಉರ್ತಾ. ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಭಾಶೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಪರ್ಜಾ ದೆವಾಯ್ಶಿಂ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆ ಯಾತ್ರೆಂತ್ ಸೊಂಪುರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/