वापरपी:Dcljr/Knda

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search

As of 12:55, 19 ऑगस्ट 2016 (IST)

 1. ಆಂಜಿರಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಚಿ ವಪಾರ್
 2. ಆಮಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 3. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ – ಮಾಗ್ಣೆಂ
 4. ಆಯ್ಮರೀಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 5. ಆಸ್ಸಿಜಾಚೊ ಭಾಗಿವಂತ್ ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ಕ್ ಆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 6. ಇಜಾಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 7. ಇತಿಹಾಸಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ
 8. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ಎಹ್ ಮಾರ್ಯೆ
 9. ಉತ್ಪತಿ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 10. ಉಪದೆಶೊಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 11. ಎಜೆಕ್ಯೆಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 12. ಎಜ್ರಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 13. ಎಫೆಜ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 14. ಎಸ್ಥೆರ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 15. ಒಬಾದ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 16. ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
 17. ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
 18. ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 19. ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 20. ಕುಮಾರ್ ಪರ್ವತ್
 21. ಕುಮ್ಸಾರ್
 22. ಕೊಂಕಣೀ
 23. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್
 24. ಕೊಡಿಯಾಲ್
 25. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
 26. ಗಾಲಾಸಿಯೆಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 27. ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 28. ಚಾಕ್ರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ವಪಾರ್
 29. ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ
 30. ಜಬ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 31. ಜಾಕಬಾಚೆಂ ಪತ್ರ್
 32. ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 33. ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಪತ್ರ್
 34. ಜುದೀತ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 35. ಜುಾಂವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭರ್ತಮಾನ್
 36. ಜುಾಂವಾಕ್ ಪ್ರಕಾಸವ್ಣಿ
 37. ಜುಾಂವಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
 38. ಜುಾಂವಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
 39. ಜುಾಂವಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
 40. ಜೆಕಾರ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 41. ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ಮಾಗ್ಣೆಂ
 42. ಜೆಫಾನ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 43. ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 44. ಜೊಎಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 45. ಜೊನಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 46. ಜೊಸವಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 47. ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್
 48. ತಿತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 49. ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
 50. ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
 51. ತೆಸಾಲನಿಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
 52. ತೆಸಾಲನಿಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
 53. ತೊಬೀತ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 54. ದಗಾಂ ಪುತಾಂಚಿ ವಪಾರ್
 55. ದನ್ ರಿಂಕಾರಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್
 56. ದಯ್ಯಾಳ್ ಸಾಮಾರಿಯೆಕಾರಾಚಿ ವಪಾರ್
 57. ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಳ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್
 58. ದಾನಿಯೆಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 59. ದಿಸಪ್ಟ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕಾರ್ಣಿ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್
 60. ದಿಸ್ ತಶಿ ಘಡಿ ಕಣುಚ್ ನಕ್ಳೊ ವಪಾರ್
 61. ದುಖೀಚಿ ಉಚಾರ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 62. ದುಸ್ರಿ ಸಮೂರ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ್
 63. ದೆವಾಚೆ ಕಾಕೂತಿಚೆಂ ರುಪ್ಕಾರ್
 64. ದೆವ್ಚಾರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ ವಪಾರ್
 65. ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್
 66. ಧರ್ ಆಸತ್ ಥಯ್ ಗಿದ್-ಉಯ್ ಎಕ್ಠವ್ತಾಯ್ ವಪಾರ್
 67. ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿಂಚೊ ವಪಾರ್
 68. ನಮಾನ್ ಮಾರ್ಯೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 69. ನಮಾನ್ ರಾಣ್ಯೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 70. ನಾಹುಂ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 71. ನೆಹೆಮೀಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 72. ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 73. ಪಾದ್ರಿಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 74. ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 75. ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
 76. ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್
 77. ಫಾಮಿಲೀಚಿ ಭೇಟ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 78. ಫಿಲಿಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 79. ಫಿಲೆಮನಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 80. ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 81. ಬರ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ‌ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 82. ಬಳಿಶ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೊ ವಪಾರ್
 83. ಬಾಂಬೊಲೆಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 84. ಬಾರೂಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 85. ಬೆಜಾರಿ ಶೆಜಾರಿ ವಪಾರ್
 86. ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ನವೆನ್
 87. ಭವ್ ಫಳಾದೀಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಾಂತ್ ಆಂತ್ಣೀಕ್
 88. ಮಂಗ್ಳುರ್
 89. ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 90. ಮಾಕಾಬೆಸ್ ಆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 91. ಮಾಕಾಬೆಸ್ ಆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 92. ಮಾತೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್
 93. ಮಾರ್ಕು ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್
 94. ಮಾಲಾಕಿ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 95. ಮಿಕಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 96. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 97. ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 98. ಮ್ಹಯ್ಮಾ ಬಾಪಾಕ್
 99. ಮ್ಹಾಳು
 100. ರಂಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್
 101. ರಾಕ್ಣೊ
 102. ರಾಜಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ
 103. ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೆರ್ಸ್
 104. ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬೀಣ್
 105. ರೂಥ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 106. ಲುಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್
 107. ಲೇವಿ-ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 108. ಲೋಕ್‌ಗಣ್ತಿ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 109. ವಿಲಾಪ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 110. ಸತ್ಮಾಂತಾಂ
 111. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ನವೆನ್
 112. ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 113. ಸಾಂತ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 114. ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ಕ್ ಶಾವ್ಯೆರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 115. ಸಾಂತ್ ಮಿಗುಯೆಲಆಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 116. ಸಾಂಮುಯ್ಲ್ ಆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ
 117. ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಘಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 118. ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಘಾರಾಂತ್ ಭಿತರ್‌ ಸರ್ತಾನಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
 119. ಸಿರಾಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 120. ಸುಟ್ಕಾ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 121. ಸ್ತೊತ್ರಾಂ ಆಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 122. ಹಸ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 123. ಹಾಂವ್‌ ಪಾತ್ಕಿ, ಮಾಗ್ಣೆಂ
 124. ಹಾಗ್ಗಾಯ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 125. ಹಾಬಾಕುಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
 126. ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್ ಪತ್ರ್
 127. ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜ್