सायबीण घारा भायर सरतानां मागणें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Statue depicting Our Lady of Fátima.
The Sanctuary of Our Lady of Fátima is one of the largest Marian shrines in the world.
A Feast of Our Lady of the Rosary procession during October in Bergamo, Italy

सायबीण घारा भायर सरतानां मागणें[बदल]

Our Lady's Statue leaving our house - Prayer

एह मोगाचे माये ! पावलो वेयल तूं भायर सरचो ह्या घरान्तली, आमचीं काळजां दुखीं आनी रडण्यान आदेवस तुका करतात. कीतलो खोशाल दीस आमी काडलो तुज्या सांगाता, आनी कितली दूख आमकां भगता पळेवन तूं ह्या घारांतली भायर सरताय म्हण! कशी तूं सांडून वेता घालून चडा एकसुरपणां हे आमचे फामिलीक ! आदेवस मोगाचे माये, वचूं नाका तर, आमकां तुजें बेसांव दिल्या बगर, विसरूं नाका ह्यां तुज्या पुत्रांक जे जायतो तुजो मोग करतात आनी आशेन रावतात वेळ तुज्या परतन येण्याचो ह्या तुज्या घरान्त. इतल्या म्हणसोर तूं वेताय थंय आमी तुजे बरोबर येतांव विस्वासान आमच्या काळजांनीं. जायती आनी जायतीं आर्गां तुका दितांव सायबिणी तुज्या मोगाच्या येण्या पासत आनी तुज्या उपकारांक जे फावो नासतानां तुज्या मोगां आमकां केल्याय. तुज्या काकूतीन दांप आमचीं अनुपकारपणां आनी गुन्यांव जे आमी आदारल्यात, न्हय आमच्या खोशेन, बगर आमच्या नेणारपणान आनी दळदिरान. हें पळेवन व्हडले चुरचुरे आमचे कर आनी व्हडलें बेसांव आमचेर घाल. घाल तुज्या दोळयांतुली एक काकूतीची नदर आमच्यां अतम्यां वयर, तर आमचे दोळे तुका आमी लायतांव प्रार्थून आनी मागन, मेळय आमकां कुरपा तुजो मोग करूंक सगल्या आमच्या जिवितांत आनी तुका बगूंक सासनाच्या सासणांक. एह मोरये पातका विणें संबवलेले विनत कर आमच्या पासून जे तुका प्रारतीतांव.

आमेन


पळेयात[बदल]

Saibinn Gharant Bhitor Sortanam Magnnem

Familichi_Bhett