ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಘಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Statue depicting Our Lady of Fátima.
The Sanctuary of Our Lady of Fátima is one of the largest Marian shrines in the world.
A Feast of Our Lady of the Rosary procession during October in Bergamo, Italy

Our Lady's Statue leaving our house - Prayer[बदल]

ಎಹ್ ಮೊಗಾಚೆ ಮಾಯೆ ! ಪಾವ್ಲೊ ವೆಯ್ಲ್ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತಲಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ದುಖಿಂ ಆನಿ ರಡ್ಣ್ಯಾನ್ ಆದೆವಸ್ ತುಕಾ ಕರ್ತಾತ್. ಕೀತ್ಲೊ ಖೊಶಾಲ್ ‌ದೀಸ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ದುಖ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಘಾರಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್! ಕಶಿ ತುಂ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾ ಘಾಲುನ್ ಚಡಾ ಎಕ್ಸುರಪಣಾಂ ಹೆ ಆಮ್ಚೆ ಫಾಮಿಲಿಕ್ ! ಆದೆವಸ್ ಮೊಗಾಚೆ ಮಾಯೆ, ವಚುಂ ನಾಕಾ ತರ್‌, ಆಮ್ಕಾಂ ತುಜೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್, ವಿಸ್ರುಂ ನಾಕಾ ಹ್ಯಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುತ್ರಾಂಕ್ ಜೆ ಜಾಯ್ತೊ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಶೆನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ವೇಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಪರ್ತನ್ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಸೊರ್ ತುಂ ವೆತಾಯ್ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ತುಜೆ ಬರೊಬರ್ ಯೆತಾಂವ್ ವಿಸ್ವಾಸಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿಂ. ಜಾಯ್ತಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆರ್ಗಾಂ ತುಕಾ ದಿತಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಜೆ ಫಾವೊ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಕೂತೀನ್ ದಾಂಪ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಅನುಪ್ಕಾರಪಣಾಂ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಜೆ ಆಮಿ ಆದಾರ್ಲ್ಯಾತ್, ನ್ಹಯ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‌ಖೊಶೆನ್, ಬಗರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಆನಿ ದಳ್ದಿರಾನ್. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಆಮ್ಚೆ ಕರ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಘಾಲ್. ಘಾಲ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತುಲಿ ‌ಎಕ್ ಕಾಕೂತೀಚಿ ‌ನದರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಅತ್ಮ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್, ತರ್‌ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ತುಕಾ ಆಮಿ ಲಾಯ್ತಾಂವ್ ಪ್ರಾರ್ಥುನ್ ಆನಿ ಮಾಗನ್, ಮೆಳಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುರ್ಪಾ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಬಗುಂಕ್ ಸಾಸ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಂಕ್. ಎಹ್ ಮೊರ್ಯೆ ಪಾತ್ಕಾ ವಿಣೆಂ ಸಂಬ್ವಲೆಲೆ ವಿನತ್ ಕರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಜೆ ತುಕಾ ಪ್ರಾರ್ತೀತಾಂವ್.

ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]