ದಿಸ್ ತಶಿ ಘಡಿ ಕಣುಚ್ ನಕ್ಳೊ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Dis toxi Ghoddi konnuch Nokllo Vopar - The Doorkeeper (Parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .’

ದಿಸ್ ತಶಿ ಘಡಿ ಕಣುಚ್ ನಕ್ಳೊ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಮಾರ್ಕ್ 13:33-37

33 ಚತ್ರಾಯ್ ಧೊರಾತ್, ಜಾಗ್ರೊಣ್ ಕರಾತ್; ತೊರ್ ವ್êಳ್ ಕೆದ್ನಾ ಪಾವ್ತಲೊ ತೊ ತುಮಿ ನಕ್ಳತ್.
34 ಪ್ರವಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತ್ಯಾ ಕಣ್-ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್’ಶಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ತೆಂ: ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್-ದಾರ್ ಸಾನ್ಡುನ್ ತೊ ಜಣ್-ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಚಿ ಸತ್’ತಿಯಾ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಾ; ಆನಿ ದಾರ್-ರಾಖ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ.
35 ದೆಖುನ್ ತುಮಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘರಾಚೊ ಧನಿ ಕೆದ್ನಾ ಯೆತಲೊ, ತಿನ್’ಸಾನಾಂ, ಮದ್ಯಾನಿರ್, ಕಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾದಾರ್, ಕಿ ಫಾಂತ್ಯಾ ಪಾಹ್ರಾರ್, ತೆಂ ತುಮಿ ನಕ್ಳತ್;
36 ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಅವ್ಚಿತುಚ್ ಪಾವತ್ ಆನಿ ತುಮಿ ತಾಕಾ ನ್ಹಿದ್ಲಲಿಂ ಮೆಳ್ಶಾತ್.
37 ತುಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾತ್.

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Doorkeeper, Commentary and Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm