ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Dhormdutancho Itihas
Ministry of the Apostles: Russian icon by Fyodor Zubov, 1660
Acts 1:1-2a from the 14th century Minuscule
Paul's conversion, from Livre d'Heures d'Étienne Chevalier (c. 1450–1460), Jean Fouquet, in the Château de Chantilly.
Saint Paul Writing His Epistles, ascribed to Valentin de Boulogne, 17th century

ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್[बदल]

Acts of the Apostles

ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್[बदल]

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾ ಬರಾಬರ್ ಲುಕಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ದನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರಿಯಾನ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಾವ್ಲುನ್ ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಲುಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಯ್ತಾ. ಪಾವ್ಲು ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ರಮಾಕ್ ಗೆಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಲುಕ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಆಸ್ಲೊ; ದೆಖುನುಚ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಪುಣ್-ಉಯ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ನ್, ತೊ “ಆಮಿ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಜೆಜುನ್ ಧರಂದುತಾಂಕ್ ಉಪ್ದೆಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಆನಿ ನಿಕ್ತಿಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾಚ್ಯಾ 42ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರಿಯಾನ್ ಘಡ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ತೊ ಗಜಾಲ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಅದಿಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಶಿಸಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಚಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಡ್ವಣೆಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂ ಫುಡೆಂ, ಮ್ಹಾಧರಂಸಭೆ ಫುಡೆಂ ಆನಿ, ಕರ್ನೆಲ್ ರಮಿ ಶತ್ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ವಿದೆಶಿಯಾಂಯ್ ಫುಡೆಂ.

ಧರಂದುತಾಂನಿಂ ಸೆವಕ್ ಸ್ಥಾಪ್ಲೆ; ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂಚ್ಯಾಯ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ; ಚಡ್ ಕರುನ್ ಇಸ್ತೆವಾಚಿ ಆನಿ ಫಿಲಿಪಾಚಿ.

ಪಾವ್ಲುಕ್ ಧರಂದುತ್ ಜಾವಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಪವ್ನೆೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿದೆಶಿಯಾಂ ಸರಿಂ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅದಿಕ್ ನೆಟಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ಬಾರ್ನಾಬಾಸ್ ಆಂತಿಯೊಕಿಯಾ ಶಾರಾಂತ್ ವಿದೆಶಿಯಾಂಚಿ ಘಡ್ಲಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಶಾರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್” ವೊ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ” ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್-ನಾಂವ್ ಪದ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಪಾವ್ಲು ವಿದೆಶಿಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಿನ್ ಲಾಂಬ್ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯೊ ಭಂವ್ಡಿಯೊ ಕರ್ತಾ ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಇಸ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಾವ್ಲುನ್ ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಕಶ್ಟ್ ಸಸ್ಲೆ ತಾಂಚಿ ಥಡಿಶಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಲುಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಯ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Dhormdutancho Itihas

Acts_of_the_Apostles

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14