ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ನವೆನ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Vailankanni Igorz

Novena to Our Lady of Vailankanni[बदल]

ಎಹ್ ಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೆನ್ ತುಕಾ ಸುರ್ವೆಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜೂಚಿ ಆವ್ಯ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತುಕಾ ‌ದೇವ್-‌ಪುತ್ ಮನೀಸ್‌ ಜಾಲೊ ತೆ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ನವ್ ಮ್ಹೈನೆ ತುಜ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಲೊ ತೆನ್ನಾಂ ಭೊಗ್ಲೊ ತೊ ಸಂತಸ್ ಹಾಂವ್‌ ಆತಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ಖತಖ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್‌ ಖರೆಂಚ್ ಹಿ ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹೊ ಸಂತಸ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾಂ.

ಎಹ್ ದುಖ್ವಲೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಯೆ, ತುನ್ವೆಂ ಹೆ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಟೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‌ಎಕ್ ಖೆರೀತ್ ಶೆಕಾಯ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾಯ್ ತರ್‌ ತೀಚ್ ಶೆಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಗರ್ಜಾಂನಿಂ ಕರ್. ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ; "ಮಾಗಾತ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ" ತರ್‌ ಹಾಚೆರ್ ಖರೊ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಥೆವೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಕಾನ್ ಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆ ‌ಕಡೆನ್ ವಿನಯ್ತಾಂ. ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಹಾಂವ್‌ ಹ್ಯಾ ನವೆನಾಂತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ತೆ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಶೆ ಕರ್, ನಾಂ ತರ್‌ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರಜ್‌ ತಿ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗುನ್ ಘೆ.

(ಹಾಂಗಾ ತುಜ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಉಗ್ಟ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ )

ಎಹ್ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಬಡ್ವ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಮಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿಂ ಮಾನುನ್ ಘೆ "ನಮಾನ್ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ". ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ನಮಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ವೈಭ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊಕುಟಾರ್ ದಾಕ್ಟಿಂ ದಾಕ್ಟಿಂ ಮತ್ಯಾಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‌ ಅತ್ರೆಕ್ತಾಂ. ಎಹ್ ಸಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಭುಜ್ವೊಂಡಾರೆ, ದೆವಾಚೊ ‌ಪುತ್ ಮನೀಸ್‌ ಜಾಳೊ ತೆನ್ನಾಂ ತುಕಾ ಸಂತಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ ತ್ಯಾಚ್‌ ಸಂತ್ಸಾನ್ ಹಾಂವ್‌ ಮಾಗ್ತಾಂ ತೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೂನ್‌ ಘೆ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಹಾಂವ್‌ ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯೊ, ತುಜ್ಯಾ ಅನೊದಾ ‌ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಕರ್ಣ್ಯೊ ತುಕಾ ಭೆಟಯ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆ ‌ಕಡೆನ್ ಖತಖ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಖತಖ್ತ್ಯಾನ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಖಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಯ್ಕುಂ ಘೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಗ್ಲೆಲೆ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಯ್.

ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]