ಸೋನಿಯಾ ಶಿರ್ಸಾಟ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
ಸೋನಿಯಾ ಶಿರ್ಸಾಟ್

ಸೊನಿಯಾ ಶಿರ್ಸಾಟ್ (ಜಲ್ಮ್ 1980, ಪೋಂಡ) ಭಾರತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫಾದೊ ಗಾವ್ಪಿ. ತೀ ಗೆನ್ಚಿ, ಜೆಂ 1961 ವರ್ಸಾ ಮೆರೆನ್ ಎಕ್ ಪುರ್ತುಗೆಜ್ ವಸಾಹತ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಏಕ್ ರಾಜಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಿಕಾ "ಜಗಾಂತಲಿ ಗೆನ್‌ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿತಾಚಿ ರಾಜ್ದೂತ್".[1] ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಭರ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರೂನ್ ಗಯಾನ್‌ತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೀ 13 ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಗಾಯ್ತಾ.[2]

ಫಾಟ್ಭುಯಂ[बदल]

ಸುರ್ವಾತೆಕ್, ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಕಾಯ್‌ದ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿವ್ಪಿ ಆಸ್ಲಿ. ಗಯಾನ್‌ತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತಮನಪತ್ರಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಹಾಣಿಂ ನಂದ್ ಕೆಲಾಂ ಕಿ ತಿಣೆಂ "ಉಲವ್ಪಾಚೆ ಕಸ್ಬೆಂತ್, ತೀ ವೆವ್ಸಾಯಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ ಏಕ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರಿಯೊ ತಸ್ರೀಪ್ ಪಟ್ಕಾಯಲಾಂ".[3] ತಿಣೆಂ ಳ.ಮ (ಮಾಸ್ತೆರ್'ಸ ಈನ್ ಲಾವ್) ಪದ್ವಿ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾ.[3] ತೀ ತೀ ಛಂದ್ ಕಶಿ ಗಾವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ತೀ ಎಕ್ ವೆವ್ಸಾಯಕ್ ಗಾವ್ಪಿ 1999 ವರ್ಸಾ ಪಾಸೂನ್ ಆಸಾ.[3] ತಿಚಿ ಆವ್ಯ್ ರಮಿ ಕಾತಲ್ಕ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಬಾಪೂಯ್, ಹಿಂದು.[3]

ಫಾದೋತ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್[बदल]

ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್, ಭಾರ್ತಯಾಂ ಥಡ್ಯಾ ಮದೆಂ, ಎಕೂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫಾದೋಂತ್ ಉತ್ಕೃಶ್ಟ್, ಏಕ್ ಸಂಗಿತಾಚಿ ತರಾ ಜಾಚೊ ಸದ್ ಪುರ್ತುಗಾಲಾಂತ್ 1820 ವೊ ಆದಿಂ ಸುಮಾರಾಕ್ ಆಸಾ; ಎಕ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ಥಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಫಾಟಿಂ ಗಯಾಂತ್ ಗಿತಾರ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ, ತ್ಯಾ ಪುರ್ತುಗೆಜ್ ಗಿತಾರಿಸತ್ ಆಂತ್ನಿಯೊ ಚಾಯ್ನ್ಹೊ ಹಾಕಾ ಶ್ರಯ್ ದಿತಾ. ಕಾರಿಯಾಶಾಳಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೊ ಫಾದೊ ಗಾವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸದಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ಯೋಚ್ ತಾಳೊ "ಹ್ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಪರಿಪುರ್ಣಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊ", ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ “ತಿಚೊ ಸುಮೆಳ್ ಹ್ಯಾ ತರಾಂತ್” ಜಾಲೊ, ಅಶೆಂ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮದೆಕಾತ್, ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಎಕ್ಡಿ ಕಾರಿಯಾವಳ್ 2008 ವರ್ಸಾ ಪುರ್ತುಗಾಲಾಂತ್ ಕೆಲಿ.

2016 ಮೆರೆನ್ ತಿಣೆಂ ಗೋಂಯ್, ದಾಮಾಂವ್, ಬಾಂಗಾಲರೆ, ಮುಂಬಯ್, ದೆಲ್ಹಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲುಶೆಂಬೌರ್ಗ್, ಮಕಾವ್, ಕುವಾಯ್ತ್, ಫ್ರಾಂಚ್, ಸಿಂಗಾಪರ್, ಹಾವಾಯ್, ನೆಪಾಳ್, ಕೆನಡಾ, ಲಂಡನ್, ದುಬಾಯ್, ಮಸ್ಚತ್, ಲಿಸ್ಬನ್ ಆನಿ ಕಾತಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾರಿಯಾಕ್ರಂ ಕೆಲ್ಯಾತ್.[1] ತಿಣೆಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಟೊರೊಂಟೊ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಪರ್ತ್, ಅೆಇರಾಸ್ ಆನಿ ಸ್ಯೋಲ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಕಾರಿಯಾವಳಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಹಿಣೆಂ ನಾಂವ್ವಸ್ಯಾ ಜಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾದೊ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾಖವಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಜಾಂತುಂತ್ ಕಾತಿಯಾ ಗುರ್ರೆಯ್ರೋ, ಮಾರಿಯಾ ಆನಾ ಬಬ್ನೆ, ರಾಕುಲ್ ತಾವಾರೆಸ್, ರಾ ಕ್ಯಾ, ಚಾರ್ಲಸ್ ದೊ ಚಾರ್ಮೊ, ಆರ್ಗೆಂತಿನಾ ಸಾಂತಸ್, ಮಿಗುಲ್ ಚಾಪುಚೊ, ರಿಚಾರ್ದೊ ರಚಾ ಆನಿ ಮೆಸ್ತ್ರೊ ಆಂತ್ನಿಯೊ ಚಾಯ್ನ್ಹೊ ಹಾಂಚೊ ಸಮಾವೆಶ್ ಆಸಾ.[4] ತಿಣೆಂ ಸಾಬಾರ್ ಫಾವ್ಟಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಚ್ ಪುರ್ತುಗಾಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಚೆರ್ ಕಾರಿಯಾವಳಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಜಾಂತುಂತ್ ಜಿವ್ಯಾ ದಾಖವ್‌ಣ್ಯಾಚೊ ಸಮಾವೆಶ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಆರ್‌ಟಿ‌ಪಿ‌ಐ, ಸಚಿಯೆದಾದೆ "ಇಂದೆಪೆಂದೆಂತೆ ದೆ ಚಮುನಿಚಾಸಾಂವ್" ಆನಿ "ತೆಲೆವೀಸಾಂವ್ ಇಂದೆಪೆಂದೆಂತೆ" ಹಾಂತುಂತ್ ಜಾವಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.[4]

ಗಯಾಂತ್, ತಿಕಾ ಸಾಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಜಿವ್ಯಾ ಕಾರಿಯಾವಳಿಂ ಖಾತೀರ್ ವಳ್ಖತಾತ್ ಜಾಂತುಂತಚಾಲಾಂಗುತೆಚ್ಯಾ ಆರ್ತ್ ಚಾಂಬೆರ್[5] ಹಾಚೊ ಸಮಾವೆಶ್ ಆಸಾತ್.

ಹೆರ್ ಪ್ರಾಪ್‌ತ್ಯೊ[बदल]

ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಹೀ ಏಕೂಚ್ ವೆವ್ಸಾಯಕ್ ಫಾದಿಸ್ತಾ (ಫಾದೊ ಗಾವ್ಪಿ) ಭಾರ್ತಿ ಉಪಖಂಡಾಂತ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ತರಾ ತಿಣೆಂ 2003 ವರ್ಸಾ ಸಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತೀ ಕಾರಿಯಾಶಾಳೊ ಹಾತಾಳಟಾ ಆನಿ ನಿಂಶಾಸ್ತ್ರಿಯೊ ತರಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಫಾದೊ ಹಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ಕರ್ತಾ. ಪುರ್ತುಗೆಜ್ ಫಾದೊ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್-ಆಕ್ ಪಾರಂಪರೀಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಯಾಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಖತಾತ್.

ಸಂಗಿತಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ದಾಖವ್ಣ್ಯೊ[बदल]

 • ಆಗ್ಸತ್ 2016: ಫಾದೊ ಈನ್ ಥೆ ಚಿತ್ಯ್ ದಾಖವ್ಣ್
 • 2013: ಎಕ್ ಕಂಕಾನಿ ಆಲ್ಬುಂ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಉಜ್ವಾಡಾಯಲೊ ಜಿ ಎಕ್ ಲೋಕ್‌ಪ್ರಿಯೊ ಕಾಂತಾರಾಂಚಿ ಪುಂಜಿ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.[6] ಹೇ ಪುಂಜೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗಿತ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಿತಾಚೊ ತರ್ಜುಮೊ ಜಶೆ ಪರಿಂ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಜ್, ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂದ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ, ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಅರ್ಶಿಂ ಫಾದೊ ಗಾವ್ಪಾ ಖಾತೀರ್ ಗಾಜ್ಲ್ಯಾ, ಜರೂಯ್ ತೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಿತಾ ಖಾತಿರೂಯ್ ಹಾಲಿಂ ವಾವುರ್ತಾ.
 • ಮಾಸ್ 2010: 'ಲಿಸ್ಗಾ' ಆಲ್ಬಮಾಚೆಂ ವಿಮ್ಚನ್ ಜಾಂತುಂತ್ ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಹಿಣೆಂ ಆಂತ್ನಿಯೊ ಚಾಯ್ನ್ಹೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಂ ಕೆಲಾಂ.
 • ಮಾಯ್ 2010: ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಲ್ಬುಂ, 'ಸಾವ್ದಾದೆಸ್ ದೆ ಫಾದೊ', ರಚಕ್ ಆನಿ ರಾಗಾ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೋಂಯೇಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾ.
 • 2006: ಪುರ್ತುಗಾಲಾಂತ್ ಫಾದೊ ಶಿಶ್‌ವ್ರುತಿ ಖಾತೀರ್ ವೆಂಚ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ.[2]

ತಸ್ರಿಪಾಂ[बदल]

ಸ್ಹಿರ್ಸಾತ್ ಹಿಣೆಂ 2016 ಆಬ್ರಿಲಾಂತ್: ಬರ್ಯಾಂತಲಿ ಗಾವ್ಪಿ (ಅಸ್ತರಿ) ತಸ್ರೀಪ್[7] ತಿಯಾತ್ರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಫ್ ಗೋವಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳಯ್ಲಾಂ. ತಿಕಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯುವಾ ಪುರ್ಸಕಾರ್, 2016, ಪಾರಂಪರೀಕ್ ಸಂಗೀತ್[8] ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಣಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಜೊ ಸಂಗೀತ್ ನಾತಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮಂತ್ರಾಯಲೆನ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ. ಯುವಾ ಸ್ರುಜಾನ್ ಪುರ್ಸಕಾರ್ 2011, ಗೋಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತರ್ಣಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ತಸ್ರೀಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಿಕಾ ದಿವ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಪ್ರಸಾರ್ ಮಾಧ್ಯೊಮಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ[बदल]

ದ ಹಿಂದು ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಾನ್ ತಿಚೆ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ: "ಸನಿಯಾ ಎಕ್ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಗಾವ್ಪಿ ಜಿಕಾ ಎಕ್ ಭವ್ಗುಣಿ ತಾಳೊ ಆಸಾ. ಬರ್ಯಾಂತಲಿ ಬರಿ ಭಾರತಾಂತಲಿ ಫಾದಿಸ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಸೂನ್, ಹ್ಯಾ ಫಿಶಾಲ್ಕಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ಗಾವ್‌ಪ್ಯಾನ್ ಜಗ್ ಭರ್ ಭಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ."[9]

ಡಿಸ್ಕೋಗ್ರಾಫಿ[बदल]

 • ಸಾವ್ದಾದೆಸ್ ದೆ ಫಾದೊ, 2010
 • ಉಗ್ಡಾಸ್, 2013
 • ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಗೋವಾ, 2014
 • ಸಾವ್ದಾದೆಸ್ ದೆ ಫಾದೊ 2, 2016

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]

 1. 1.0 1.1 "Doha: Music, football to blend at World Goa Day celebrations". Daijiworld. 4 November 2013. Retrieved 13 September 2016.
 2. 2.0 2.1 Abreu, Aliya (20 November 2015). "Thank You For The Music, Sonia Shirsat". Goa Streets. Retrieved 13 September 2016.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Rodrigues, Jonathan (25 January 2015). "A little bit of Portugal in PONDA". The Times of India. Retrieved 13 September 2016.
 4. 4.0 4.1 "Sonia Shirsat". BlueFrog. Blue Frog Media. Retrieved 13 September 2016.
 5. Sudan, Jugneeta (28 August 2016). "Alchemical Music". The Navhind Times. Retrieved 13 September 2016.
 6. Achrekar, Pratima (27 February 2013). "It's all about memories: Sonia Shirsat". The Times of India. Retrieved 13 September 2016.
 7. "TAG awards the cream of the Konkani music and song world". The Times of India. 1 April 2016. Retrieved 13 September 2016.
 8. "Sangeet Natak Akademi" (PDF). Sangeet Natak Akademi. 26 May 2017. Retrieved 18 October 2018.
 9. Moses R., Allan (27 March 2010). "From coast to coast". The Hindu. Retrieved 13 September 2016.

ಭಾಯ್ರೀಚೆ ಸಂಪರ್ಕ್[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೋನಿಯಾ_ಶಿರ್ಸಾಟ್&oldid=200428" चे कडल्यान परतून मेळयलें